Advies Bodemkwaliteit

TCB advies naar aanleiding van de adviesaanvraag betreffende een door het Ministerie van VROM opgestelde discussienotitie Bodemkwaliteit. In deze notitie wordt nader ingegaan op het begrip multifunctionaliteit van de bodem, uitgangspunt van het bodembeschermingsbeleid, en wordt een lijst gegeven van voorlopige referentiewaarden voor de belangrijkste, stofgerichte parameters als getalsmatige beschrijving van de milieu hygiënisch gewenste bodemkwaliteit. In haar advies gaat de commissie in op de wijze waarop een voorgestelde lijst van stofgehalten is afgeleid, en daarmee in samenhang op de betekenis die aan de voorlopige referentiewaarden gehecht kan worden.