Bestuurdersoverleggen

Voortraject

Op 8 februari 2011 vond een eerste bestuurlijke bijeenkomst plaats over Beleidstransitie Bodem, georganiseerd door het Initiatief Bewust Bodemgebruik. Mede naar aanleiding hiervan zijn ambtelijke vertegenwoordigers van overheden en private partijen op 12 en 13 oktober 2011 bijeengekomen in hotel De Keizerskroon in Apeldoorn voor een landelijke werkconferentie om de aard van de transitie te duiden, inclusief gevolgen voor wet- en regelgeving. Het resultaat is vastgelegd in een manifest: “Aan de ontwikkelaars van de Nederlandse ruimte”.

Bijeenkomsten

Een aantal bestuurders heeft aangegeven verder door te willen praten over de ontwikkelingen rond de vernieuwing van het bodembeleid. In reactie daarop heeft het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid in 2012 een aantal informele overleggen georganiseerd. Bestuurders vanuit gemeenten, waterschappen, provincies en vertegenwoordigers van het Rijk zijn bij deze overleggen aangesloten. De informele overleggen hadden een open karakter en de inbreng van de deelnemers is leidend voor het werkelijke verloop van de bijeenkomst. Het is een gelegenheid om met collega-bestuurders ervaringen en meningen uit te wisselen. Zitten we met het manifest op het goede spoor?. Wat is er nodig aan afspraken en (spel)regels om de beleidstransitie tot een succes te maken? Wat moeten we doen om bodem en water meer samen te brengen? Welke uitgangspunten moeten gelden voor bodemregels in de nieuwe Omgevingswet, gelet op de beoogde transitie?

Resultaat

Ook kwam aan de orde ‘wat zet de ondergrond op de politieke en maatschappelijke agenda?’ Deze vraag leidde tot de afspraak om te komen tot een bestuurlijke agenda. Om de ondergrond op de agenda te krijgen en te houden, is op twee A4-pagina’s aangegeven. Hoe is de ondergrond gekoppeld aan maatschappelijke opgaven en wat is nodig om dit waar te maken, in de geest van het “Keizerkroonmanifest”. Dit heeft geresulteerd in een bestuurdersagenda met als titel: “Schatgraven in de ondergrond”. Deze agenda is op 11 oktober 2012 aan staatssecretaris Atsma van milieu aangeboden op de TerrAgenda bijeenkomst.

Vervolg

De bestuurders hebben met elkaar afgesproken om de informele bijeenkomsten voort te zetten. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de ontwikkelingen rond STRONG en de voortgang van de aandachtspunten genoemd in de bestuurdersagenda.

Data en verslagen overleggen

  • Informeel overleg 8 februari 2011 georganiseerd door het Initiatief Bewust Bodemgebruik
  • Informeel overleg 7 februari 2012 Grand Hotel Karel VI te Utrecht
  • Informeel overleg 22 mei 2012 De Hamermolen te Ugchelen
  • Informeel overleg 19 september 2012 Provinciehuis Noord Brabant te Den Bosch
  • Informeel overleg 13 december 2012 te Arnhem
  • Informeel overleg 7 mei 2013 Provinciehuis Overijssel te Zwolle

Bijlagen