Voortgang monitoring van het Bodemconvenant

Het convenant Bodem en Ondergrond heeft een aantal verantwoordingsmomenten per convenants periode. Eén van de afspraken uit het convenant bodemontwikkelingsbeleid is om een tussenbalans (midterm review) vast te stellen. Daarnaast wordt jaarlijks de voortgang van de bodemsaneringsoperatie uitgevraagd en opgeschreven in het monitoringsverslag.  In het jaarbericht wordt jaarlijks een kort overzicht gegeven van de verrichte inspanningen vanuit het Uitvoeringsprogramma.

Mid Term Review (MTR)

De staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat), de vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben op 17 maart 2015 het convenant Bodem en ondergrond voor de periode 2016-2020 afgesloten. Bij het afsluiten van dat convenant is in artikel 17.6 afgesproken dat de convenantspartijen een tussenbalans opstellen in het najaar van 2018 om te bezien of ze op schema liggen, mede met het oog op de wijziging van de wetgeving, in-casu de Omgevingswet (Ow). Dit rapport geeft invulling aan de afspraak in artikel 17.6 van het convenant Bodem en ondergrond.

Monitoringsverslagen

In het convenant Bodem en ondergrond zijn afspraken gemaakt om de risico’s van alle verontreinigde locaties met onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie en verspreiding uiterlijk in 2020 te beheersen. Waar dat om financiële redenen niet lukt moeten de onaanvaardbare risico’s in beeld zijn en de uitvoering van de aanpak daarvan zijn gepland. In dit jaarlijkse verslag wordt de voortgang van die afspraken gevolgd.

Jaarberichten

Het jaarbericht doet verslag van de inspanningen van het UP per jaar en de effecten daarvan op de bodemwereld en op de doelen die in het convenant zijn gesteld.