Monitoringsverslag UP 2016

Voor de monitoring van de spoedopgave is in 2016 gestart met een vast invulformat. In 2017 en 2018 is dat format op enkele details doorontwikkeld. In het format staat de voortgang van de aanpak van de spoedlocaties centraal. Voor de monitoring is aan de bevoegde overheden gevraagd om mutaties door te geven in de gegevens die zij in 2017 hebben aangeleverd en de lijst aan te vullen met locaties die in 2018 zijn toegevoegd. Het format voor de uitvraag vraagt per locatie gericht naar de status van een locatie op dezelfde manier waarop in dit verslag wordt gerapporteerd. De monitoring is gebaseerd op de 41 lijsten van de verschillende bevoegde overheden.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond