Uitvoeringsprogramma 2010-2015

Samenwerking2_436_200

Convenant bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties

Het Uitvoeringsprogramma van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en spoedlocaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken overheden en beoogt de transitie van het bodembeleid naar 2015 te stimuleren door verschillende projecten uit te voeren:

  • het project spoedlocaties, dat erop is gericht in 2015 zoveel mogelijk spoedlocaties te hebben beheerst dan wel gesaneerd;
  • het project gebiedsgericht grondwaterbeheer, dat zich richt op het vestigen en inrichten van gebiedsgericht grondwaterbeheer, onder meer als een volwaardige oplossing voor de aanpak en beheersing van grootschalige grondwaterverontreiniging;
  • het project ondergronds ruimtegebruik, dat is gericht op de transitie naar een duurzaam gebruik van de ondergrond, waarbij tevens specifiek aandacht wordt besteed aan de uitvoering van de rijksbeleidsvisie duurzaam gebruik ondergrond, de kennisagenda/innovatie en de winning van duurzame energie, in het bijzonder warmte-koude opslag;
  • het project wijziging wet- en regelgeving transitie bodembeleid, dat is gericht op het tot stand brengen van wet- en regelgeving, nodig voor de transitie naar een bodemontwikkelingsbeleid in 2015;
  • het project midterm review, waarmee in het najaar van 2011 kan worden bepaald of de partijen voldoende op schema liggen wat betreft het behalen van de ambities uit het convenant.

Daarnaast is er een communicatietraject. Voor het gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van het nieuwe beleid is goede communicatie immers belangrijk. Ook besteedt het uitvoeringsprogramma gericht aandacht aan de cultuurverandering die bij deze transitie cruciaal is.

Het Uitvoeringsprogramma heeft dezelfde looptijd als het convenant, namelijk tot eind 2015.

Het Uitvoeringsprogramma bestaat in feite uit twee delen:

  • een concept-uitvoeringsprogramma, en een
  • doorstartdocument

Downloads