Project gebiedsgericht grondwaterbeheer

barwoutswaarder MG 5370

Het project gebiedsgericht grondwaterbeheer draait om het actief bevorderen van het vestigen en inrichten van gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) bij gemeenten die daarvoor een indicatie hebben. De primaire verantwoordelijkheid voor vestiging en uitvoering van GGB ligt bij de bevoegde overheden en betrokken regionale en lokale overheden. De acties van het project richten zich op voorlichting en ondersteuning en op het creëren van de juiste randvoorwaarden.

Gebiedsgericht beheer als oplossing

Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een beleidskader waarin het integraal en duurzaam inrichten van het beheer van het grondwater binnen een begrensd gebied wordt uitgevoerd. En wel zodanig dat activiteiten met grondwater en ingrepen op het grondwater gekoppeld aan milieudoelstellingen, (herstel)natuur en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen, geïntegreerd en systeemgericht worden uitgevoerd voor de lange termijn. Het beleidskader voor gebiedsgericht grondwaterbeheer zal door de betrokken overheden door een bestuurlijk arrangement worden vastgelegd. Vervolgens zullen de bevoegde gezagen het gevestigde gebiedsgerichte grondwaterbeheer in de vorm van een plan met een uitvoeringsprogramma, ook dienst laten doen als toetsingskader voor de verleningen van vergunningen en beschikkingen binnen de bestaande wet- en regelgeving gericht op bodem, water en de toepassing van bodemenergie.

De komende tijd houden wij u op deze website op de hoogte van de ontwikkelingen rondom gebiedsgericht grondwaterbeheer. Daarnaast wordt meer inhoudelijke informatie ontsloten via de website www.grondwatercollectief.nl.

Agenda

Meer informatie

Externe links


beeldmerk UP Convenant BenO