Praktijkvoorbeelden

In deze vorm was het voor overheden mogelijk om ondersteuning te krijgen om het proces richting de Omgevingswet en de plek van bodem en ondergrond daarin vorm te geven. Doel van deze bijdrageregeling was dat er werd gewerkt aan de doelstellingen en kerninstrumenten van de Omgevingswet die over het belang van bodem, grondwater en ondergrond gaan. Bijvoorbeeld: 3 overheden (gemeente, waterschap, provincie) werken aan het integreren van bodem-, grondwater- en ondergrondaspecten en belangen in een omgevingsvisie.

Bodem-kwaliteitszorg

Titel project Toelichting
Bodeminformatiebeheer en Overdracht i.h.k.v. de Omgevingswet Samenwerking tussen decentrale overheden en tussen decentrale overheden en andere partijen op het gebied van het beheren en overdragen van informatie op het gebied van bodem, grondwater en ondergrond.
Zoektocht naar een regionaal expertise netwerk De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben samen het idee opgevat om een Regionaal Expertisenetwerk (REN) in Zuid-Holland te realiseren.
Nazorg IBC locaties voucherregeling Bent u beheerder van een IBC-locatie en wilt u ondersteuning, kennis  en informatie  bij het initiëren van de afbouw van deze locatie, of wilt u  de reeds ingezette maatregelen versnellen? Heeft u een concrete vraag over de aanpak?
Naar boven

Klimaat (adaptatie)

Titel project

Toelichting

Woerdense ondergrond agenda De Woerdense bodem en ondergrond is een factor in de ruimtelijke ontwikkeling. Bodemdaling, bodemverontreiniging, aanwezigheid van olie en gas en mogelijke potentie voor geothermie veroorzaken dit.
Stadsbodemmeester In meerdere bijeenkomsten is stadsbodemmeesterschap aan de orde geweest. Daarbij valt op dat de gedachte erachter met instemming wordt begroet, maar de interpretatie ervan voor ieder gebied anders is. En zo hoort dat ook, in een land waarin de Omgevingswet aanstaande is.
Naar boven

Klimaat (mitigatie)

Titel project Toelichting
Naar boven

Landelijk gebied

Titel project Toelichting
Toplaag Onder toplaag wordt verstaan het deel van de bodem waarop we ons voedsel verbouwen, op bouwen en waarop we samen met vele planten en dieren leven.
Natuurlijke Alliantie In de provincie Gelderland heeft de dit jaar gestarte opleiding Management van de Leefomgeving verrijkt met een module die zich richt op het natuurlijk systeem in de bodem.
Toemaakdek 2.0 Het Veenweide Innovatiecentrum heeft een aantal analyses van veengronden op een rijtje gezet en heeft geconstateerd  dat bij een toename van het kleiaandeel de afbraaksnelheid van de veengrond sterk gereduceerd wordt.
Naar boven

Mobiliteit en transport

Titel project Toelichting
Innovatieproject kabels en leidingen Gemeente Eindhoven Tot nu toe worden de opgaves voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen vooral vanuit de technische invalshoek benaderd. Om die opgaves het hoofd te bieden is een langetermijnstrategie nodig waarin de ruimtelijke, bestuurlijke en financiële aspecten een centrale plaats krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van governancemodellen die gericht zijn op het bereiken van de hoogst mogelijk maatschappelijke baten.
Naar boven

Omgevingswet

Titel project Toelichting
Warme Overdracht Plus De overheden in Gelderland zien de komende jaren een belangrijke transitie op het beleidsterrein Bodem en Ondergrond. Stond vroeger het saneren van verontreinigde locaties en het beheer van stortplaatsen centraal, zien wij nu een verandering waarbij Bodem en Ondergrond een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke problemen.
Integrale benadering Amsterdamse Ondergrond Gezien de grote ruimtedruk, de verschillende maatschappelijke opgaven en de komst van de Omgevingsvisie is een integrale benadering van de Amsterdamse ondergrond nodig om de waarde van de ondergrond optimaal te benutten.
Netwerk Leidse regio In de Leidse regio werkt een Netwerk bodem en ondergrond aan een samenhangende benadering van de ondergrond in afstemming met de bovengrond in planprocessen en gebiedsprojecten.
Gebieds Gericht Beheer in de Omgevingswet Met de Omgevingswet (Ow) verdwijnt de Wet bodembescherming (Wbb). Hierdoor vervalt ook de vanzelfsprekendheid dat grondwater ‘geregeld’ is. Dit betekent dat provincie, waterschap en gemeenten met elkaar in gesprek moeten gaan over het watersysteem.
Community of Practice voor de Omgevingswet

De 4 meer stedelijke Zeeuwse gemeenten Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland, willen duidelijke vervolgstappen maken geïntegreerde gebiedsbenaderingen met inbedding van bodem en ondergrond.

Ondergrond op gezamenlijke agenda Friese Gemeenten

Aan welke maatschappelijke thema's hecht je als gemeente belang? Hoe breng je die samen in een Omgevingsvisie? En hoe krijgen bodem en ondergrond daarin een plek? Met die vragen gingen de Friese gemeenten gezamenlijk aan de slag.

Hart van Holland regionale agenda Bodembeheer als integraal onderdeel van maatschappelijke opgaven. Dat is een van de hoofddoelstellingen van het tweede Bodemconvenant. Inmiddels geven een aantal projecten al concreet invulling aan die ambitie. Eén daarvan is het ‘Voorstel bodemdaling in Omgevingsvisie’ van de Hart van Holland-gemeenten rond Leiden.
Amsterdamsevaart, Haarlem Sinds 2010 heeft de Gemeente Haarlem in verschillende projecten ervaring opgedaan met het vroegtijdig betrekken van informatie over de ondergrond bij stedelijke ontwikkelingen. Deze ervaringen leidden in 2012 tot het idee om een Visie Ondergrondse Ruimte (VOR) op te stellen.
Overgang van Wbb naar Omgevingswet Overijssel
GOO, praktijk gemeenschap Gelders Ondergrond Overleg Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond hebben we een bijdrage geleverd aan het opzetten van deze praktijkgemeenschap om een slimme samenwerking tussen ondergrond en ruimte te stimuleren en te anticiperen op de Omgevingswet.
3D-Ordening in Metropoolregio Zuid Holland De provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten staan een samenhangende benadering voor van boven- en ondergrond bij ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. Een benadering die kort samengevat wordt met “3D-Ordening”.
Naar boven

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond