Warme Overdracht Plus, Gelderland

De overheden in Gelderland zien de komende jaren een belangrijke transitie op het beleidsterrein Bodem en Ondergrond. Stond vroeger het saneren van verontreinigde locaties en het beheer van stortplaatsen centraal, zien wij nu een verandering waarbij Bodem en Ondergrond een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Denk hierbij aan een bijdrage bij de klimaatadaptatie, de energietransitie, het ruimtebeslag en circulaire economie. Verder veranderen taken en verantwoordelijkheden. Mede in het kader van de Omgevingswet wordt bevoegdheden zo laag mogelijk gelegd. Vooral gemeenten krijgen een belangrijke rol.

Een mooie en interessante beweging die niet vanzelf zal plaatsvinden. De gemeenten (vertegenwoordigd door VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)), Rijk (Bodem+), Gelders Ondergrond Overleg (GOO) en de provincie Gelderland willen dit proces ondersteunen en begeleiden. Er wordt een proces ingericht dat in eerste instantie voorziet in het opstellen van een strategie. Op basis van de strategie worden vervolgstappen gepland. Deze vervolgstappen richten zich onder andere op bewustwording, kennis, organisatie, netwerken en instrumentarium

Projectinformatie

Uitvoering:

Projectleider:

Contact: Henk Driessen: 026 359 9396| 06 52802443|

h.driessen@gelderland.nl