WKO-Plus: duurzame energie en sanering

Dit project is één van de acht gegunde projecten in de eerste uitvraag (2016) van het Kennis- en Innovatieprogramma.

Opgave

Op meer dan 1.500 locaties in Nederland komt verontreiniging voor van de ondergrond met chloorkoolwaterstoffen die zich via het grondwater verspreiden.

Projectdoel / oplossing

Het project WKO-plus richt zich op de mogelijkheden om duurzame energie-toepassingen en grondwaterkwaliteitsverbetering met elkaar te combineren. Binnen het toegepaste concept waarmee dit maatschappelijk doel wordt bereikt, staan WKO-systemen centraal die een sanerende werking hebben. Het concept bestaat technisch gezien uit het toevoegen van alleen bacteriën aan de grondwaterstromen die binnen een WKO-systemen worden gecreëerd. Hierdoor wordt een sanerende werking gerealiseerd van verontreinigde ondergrond waar zich chloorwaterstoffen via het grondwater, terwijl er geen negatieve effecten zijn voor de WKO-installatie. Benutten van de ondergrond dus en simultaan verbeteren.

Resultaat

Binnen het project wordt op twee verschillende locaties, onder verschillende condities, een pilotproef met het nieuwe concept uitgevoerd. Bij positief resultaat wordt het concept - op basis van de bevindingen - op een full scale locatie toegepast. Dit kan resulteren in een significante kostenbesparing ten opzichte van reguliere beheersmaatregelen. Het project draagt daarmee bij aan het op effectieve wijze verminderen van risico's van restverontreiniging in het grondwater terwijl het tegelijkertijd mogelijkheden creëert voor maatschappelijk gewenste ontwikkelingen (zoals duurzame energie via WKO) in verontreinigde gebieden – ook vanuit het perspectief van vergunningverlening en handhaving. Daarvoor zijn ook andere aansturings- en financieringsmechanismen nodig, die eveneens via dit project worden opgeleverd. Ook vindt – via de hogeschool – kennisontwikkeling plaats en wordt fundamenteel onderzoek verricht naar de voor deze toepassingen relevante vraagstukken.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door een consortium waarin de volgende partijen deelnemen: Bioclear b.v, Brabant Water, T&K Service, Hydreco IF technology, gemeente ’s-Hertogenbosch, gemeente Apeldoorn gemeente Tilburg, provincie Noord-Brabant, Wageningen UR en AVANS.

Projectinformatie

  • Indiener: Bioclear b.v.
  • Looptijd: september 2016 tot en met december 2019
  • Totale omvang van het project: € 1.997.500 (excl. BTW) Budget vanuit UP KIBO: € 430.000 (excl. BTW)
  • Multipliergroep: 3 (1 - 25% financiering)
  • Contactpersoon: dhr. Maurice Henssen via tel. 06-55198576 of Henssen@bioclear.nl
  • Begeleider UP: Jos van Wersch Jos.van.wersch@rws.nl of  06-11397406