Uitvraag 2017-2018 kennis- en innovatieprojecten

Na de uitvraag en aanbesteding van het kennisbudget in 2016 heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden. Eén van de belangrijkste aanbevelingen was om bij de uitvraag vooraf tot een duidelijke vraagarticulatie te komen en hier een brede groep betrokkenen in mee te nemen. Een andere aanbeveling betrof de uitvraag 2017-2018 te organiseren rond drie mogelijke vormen van aanbesteding die afhankelijk van de aard (concreetheid) van de vraag zijn in te zetten.

De uitvraag van het kennisbudget van 2017-2018 zag er daarom anders uit dan de uitvraag in 2016. Zo was besloten om het proces rond de uitvraag te starten met twee verdiepende kennissessies, in januari en maart (2017). In deze kennissessies hebben overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen een prioritering aangebracht voor de nieuwe uitvraag. Daarna is onder meer de vraag om verschillende vormen van aanbesteden verder uitgewerkt. Ook is in 2017 en 2018 nadrukkelijker ingezet op projecten die bijdragen aan de derde pijler – Kennisdoorwerking – van de Kennisinfrastructuur:

  1. Kennisagenda
  2. Kennis- en Innovatieontwikkeling
  3. Kennisdoorwerking

Vormen van aanbesteden 2017-2018

In  2017 (met een doorloop naar 2018) zijn de volgende vier aanbestedingsvormen en verdeling van budgetten vastgesteld door het Programmateam, dat vanuit alle convenantspartijen van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 de aansturing verzorgt van de besteding van het kennisbudget:

Totaal budget Uitvraag 2017: € 2.375.718,- tot € 3.525.718,-

Heeft u vragen over de procedures, dan kunt u contact opnemen met Jos van Wersch via jos.van.wersch@rws.nl.