Concurrentiegerichte dialoog

Dit traject bood ruimte voor geschikte en geïnteresseerde partijen om verschillende oplossingen aan te dragen om zo goed mogelijk in de behoefte van de convenants partners te kunnen voorzien. In een dialoog met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn de voorgestelde oplossingen verder uitgewerkt en is bepaald welke oplossing(en) het beste antwoord geven op de gestelde vraag. Het doel was om daarnaast brede consortiavorming van alle aanwezige partijen te stimuleren die vervolgens samen konden indienen op de uiteindelijke aanbesteding.

In een proces van 6 tot 9 maanden is gezocht naar het meest geschikte consortium binnen de ‘gouden driehoek’ met de meest rendabele business case. Tijdens dit traject is antwoord gezocht op de volgende vragen:

Concurrentiegerichte dialoog

Domein

Kennisvraag

Bodem-kwaliteitszorg

Nieuwe bedreigingen: welke risico’s brengen de nieuwe bedreigingen met zich mee, wat is het handelingskader voor overheden, welke gegevens hebben overheden nodig?

Klimaat

Implementatie: Welke handelingsperspectieven voor bodem en ondergrond hebben publieke en private partijen voor klimaatadaptatie- en -mitigatiebeleid? Welke kennis van het bodem- en watersysteem is beschikbaar in relatie tot kansen en bedreigingen door klimaatverandering?

Omgevings-wet

Hoe kunnen overheden binnen de Omgevingswet bodem en ondergrond afgewogen meenemen?

Landbouw
en voedsel

Wat is de relatie tussen een gezonde bodem en gezond gewas-voedsel en welk handelingsperspectief hebben overheden hierbij?

Per thema zijn aparte arena's georganiseerd. In de kennisarena’s zijn de kennisvragen rond deze thema’s verder verkend. De wensen, behoeften en ideeën van de deelnemers stonden centraal, zodat wij de kennisvragen die zijn uitgezet konden aanscherpen. Hieronder vindt u ter illustratie van het proces de planning rondom deze uitvraag:

Planning 4 themas (pdf, 115 kB)

Gegunde Projectvoorstellen

Per onderwerp is er gegund aan brede consortia waarbij voor ieder project een budget van €500.000 (incl. btw) is gereserveerd als bijdrage vanuit het convenant. Daarnaast dragen de partijen binnen de consortia (overheden bedrijven, kennisinstellingen) dragen zelf ook bij "in cash" of "in kind".

De projecten zijn:

Marktconsultaties

Het Uitvoeringsprogramma organiseerde per thema verschillende marktconsultatie van overheden,  bedrijven en kennisinstellingen in de vorm van kennisarena’s.

Lees het  verslag (pdf, 814 kB) van de markconsultatie van 24 november 2017 van "Omgevingswet" en "Nieuwe Bedreigende stoffen".

Lees het verslag (pdf, 298 kB) van de markconsultatie van 28 januari 2018 van "Klimaat" en "Landbouw en Voedsel".

Lees ook een contextanalyse voor de Kennisthema’s Omgevingswet en Nieuwe Bedreigende Stoffen.

Evaluatie

Nu het aanbestedingsproces van de concurrentiegerichte dialoog is afgerond zal dit proces geëvalueerd worden. Hieruit kunnen vervolgens lessen worden getrokken die tijdens toekomstige aanbestedingstrajecten toegepast kunnen worden. Een aantal vertegenwoordigers van alle soorten partijen die een rol hebben gespeeld rondom dit traject worden tijdens deze evaluatie betrokken.