Bodem en Ondergrond, het DNA van de stad en omgeving

Dit project gaat rondom klimaatadaptatie en -mitigatie samen met betrokkenen van zes pilots inzicht geven in benodigde data, hoe deze te ontsluiten en hoe te vertalen en toe te passen in de praktijk.

Projectinformatie

In Nederland beschikken we over een schat aan kennis over onze bodem en ondergrond. Vele initiatieven werken aan het beter benutten van deze kennis en de kansen (en bedreigingen) die dit biedt voor de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen. In de toepassing van deze kennis van bodem en ondergrond in de huidige praktijk zit ruimte voor verbetering.

Het doel van dit project is om samen met betrokkenen van zes pilots inzicht te geven in benodigde data, hoe deze te ontsluiten en hoe te vertalen en toe te passen in de praktijk. Met een assessment van de bestaande werkwijzen (Methodiek B&O 1.0) werken we via een update toe naar verbeterde nieuwe werkwijzen (Methodiek B&O 2.0). Daarbij zoeken we naar slimme combinaties van gegevensbronnen en willen we verbindingen versterken tussen kennis en praktijk, tussen bronhouders, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, ontwerpers, adviseurs en studenten en inzicht geven in de relaties tussen de verschillende thema’s en maatschappelijke opgaven.

Vanuit de achtergrond van het consortium en de betrokkenheid bij NKWK-KBS en NKB, is het vertrekpunt voor dit voorstel ‘klimaatadaptatie in bebouwd gebied’. Juist in bebouwd gebied zullen de komende decennia grote investeringen voor de klimaatopgaven (mitigatie en adaptatie) worden gedaan, in dezelfde (beperkte) ruimte, boven- en vooral ook ondergronds.

Consortiumpartners:

Het uitvoerend consortium van dit project bestaat uit de volgende partijen: WENR, STOWA, Deltares, TNO & stichting CAS

Penvoerder: Wageningen Environmental Research (WENR)
Contactpersoon: Wim Timmermans - 06- 51290161 wim.timmermans@wur.nl

Begeleiding: mvr Gemma van Eijsden via tel. 06-46407807 of gemma.van.eijsden@rws.nl