Nieuwe bedreigingen bodem en ondergrond

Welke risico’s brengen de nieuwe bedreigingen met zich mee, wat is het handelingskader en welke gegevens hebben we nodig?

Projectinformatie

De centrale vraag in dit project is: ‘Hoe kan in de keten van het bodembeheer worden omgegaan met nieuwe (potentiële) bedreigingen; hoe kunnen we deze signaleren en voorkomen, hoe beoordelen we ze en hoe moeten we handelen als sprake is van een reële bedreiging?’

Onder nieuwe bedreigingen wordt in dit project verstaan:

  • Nieuw ontwikkelde stoffen
  • Nieuwe kennis over bestaande stoffen, bijvoorbeeld op het gebied van (combinatie)toxicologie, gevoeligere analysetechnieken, resistentieontwikkeling;
  • Effecten door nieuwe toepassingen (hergebruik van materialen).

In alle gevallen gaat het om stoffen waarvoor geen normen zijn opgesteld of waarvoor de huidige normen niet meer voldoen vanwege nieuwe kennis, inzichten en/of nieuwe toepassingen.

Hoofddoel van dit (kennis)project is te komen tot een systematische aanpak (risicomanagement) en tot de beheersing van kritieke situaties van nieuwe bedreigingen door stoffen en pathogenen in het bodemsysteem. Dit project zal niet op alle vragen antwoorden geven, maar aan het eind van het project weten we hoe we moeten:

  • Signaleren: potentiële bedreigingen zien aankomen;
  • Voorkómen: gesignaleerde bedreigingen voorkomen via afspraken en maatregelen;
  • Handelen: adequaat reageren en communiceren door ketenpartijen;
  • Leren en ontwikkelen: bestaande methoden gebruiken en kennisbehoeften kennen;
  • Kennis gebruiken: kennis en expertise toegankelijk en toepasbaar hebben/houden.

Het project vormt de schakel tussen bestaande kennis en ervaringen van het consortium en hun projectpartners, actuele vragen van overheden en bedrijven, projecten die de komende maanden (deels onder de vlag van dit project) uitgevoerd worden, de beleidsontwikkeling rondom de Omgevingswet en de ontwikkeling van kennis.

Consortiumpartners:

Het uitvoerend consortium van dit project bestaat uit de volgende partijen:  Witteveen+Bos, Arcadis, Bioclear Earth & TTE Consultants

Penvoerder: Witteveen+Bos
Contactpersoon: Martijn van Houten (Witteveen+Bos) 06-2394 0877 of martijn.van.houten@witteveenbos.com

Begeleiding: dhr. Jos van Wersch 06-11397406 of jos.van.wersch@rws.nl