Aanbestedingsvormen kennis- en innovatieprojecten

Gerichte kennisvragen

Tijdens verdiepende kennissessies zijn verschillende kennisvragen opgehaald. Deze kennisvragen zijn via Rijkswaterstaat aanbesteed via hun raamcontractanten voor ingenieursdiensten, kennisinstellingen of via een specifiek bureau. Het gaat om de volgende kennisvragen:

Gerichte kennisvragen
Domein Kennisvraag Budget (incl. BTW) Status

Bodem-kwaliteitszorg

Hoe kan het gebruik van Brownfields worden gestimuleerd?

€ 60.500,-

Gegund

Hoe kunnen we de bodemkwaliteit in beeld houden in de Omgevingswet?

€ 35.574,-

Gegund

Hoe komen we tot afbouw van IBC-locaties in het nieuwe bodembeleid?

€ 60.500,-

Gegund

Nieuwe bedreigingen: welke stoffen zijn een bedreiging voor het bodem- en watersysteem en verdienen aandacht?

€ 59.169,-

Gegund

Klimaatadaptatie

Hoe kun je in de praktijk adaptieve maatregelen afwegen en aansprekend maken?

€ 60.500,-

Gegund

Klimaatmitigatie

Hoe kun je de juiste afweging maken als publieke partij aangaande geothermie (governance, financiën, techniek (temperatuur))?

Inventarisatie en specificatie opdracht €18.150

Daarna uitwerkings opdracht € 102.850,-

Eerste deel gegund

Bodemdaling

Welke handelingsperspectieven zijn te ontwikkelen en bruikbaar voor omgang met bodemdaling in stedelijk en landelijk gebied?

3x € 39.325,- Gegund

Omgevingswet

Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie in kaartmateriaal) voor het maken van een omgevingsvisie en -plan?

€ 60.500,- Gegund

Totaal

Totaalbedrag (afgezien van domein klimaat wat is toegevoegd aan concurrentiegerichte dialoog)

€ 575.718,-

Deze kennisvragen worden via Rijkswaterstaat aanbesteed via hun raamcontractanten voor ingenieursdiensten, kennisinstelling of via een specifiek bureau.
Bekijk het document met alle contactgegevens per opdracht/gerichte kennisvraag (pdf, 252 kB).