Hogere dichtheid van bodemenergie-systemen voor meer CO2 besparing

Opgave

In gebieden met een hoge dichtheid aan bodemenergiesystemen worden de ondergrond niet optimaal benut. Vanwege het ontbreken van een helder afwegingskader bij interferentie worden vergunning voor nieuwe systemen vaak niet afgegeven.

Projectdoel/ Oplossing

In dit project wordt allereerst onderzocht wat het effect van dichtheid van bodemenergie-systemen is op het rendement van individuele systemen en ook op de totale energiebesparing. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden jaarlijkse variatie in warmte- en koude vraag, relatie temperatuur grondwater op de efficiëntie van warmtepompen en de randvoorwaarden voor het goed functioneren van het systeem, collectieve systemen, etc.
Vervolgens wordt vastgesteld hoe de drukte in de ondergrond kan worden gekwantificeerd en welke criteria/parameters hier de grootste invloed op hebben. Er wordt een generiek afwegingskader opgesteld waarbij de beïnvloeding van het rendement van een individueel systeem wordt afgewogen tegen het totale rendement van alle systemen. Het resultaat van de theoretische onderdelen zijn uniforme beoordelingscriteria en sturingsmiddelen voor bodemenergiesystemen in drukke gebieden.
Aan de hand van de case Stationsgebied Utrecht Oost worden deze criteria en sturingsmiddelen toegepast om te bepalen hoeveel systemen er bij kunnen worden geplaatst en hoe kan worden geoptimaliseerd. Met behulp van modelsimulaties wordt getest of de uitkomst in de praktijk voldoen. Daarnaast wordt gekeken of de sturingsmogelijkheden binnen de huidige regelgeving vallen en als nodig worden er aanbevelingen gedaan om deze te wijzigen.


Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door een consortium waarin Deltares, KWR, IF Technology, Gemeente Utrecht, Provincie/ RUD Utrecht en BodemenergieNL samenwerken.

Projectinformatie

Indiener: Deltares

Looptijd van 1 maart 2018 tot maart 2020.

Budget: de omvang van het project bedraagt €362.260; Bijdrage UP-KIBO bedraagt €90.000

Contactpersoon: dhr Johan Valstar via tel. 06-46914608 of Johan.Valstar@deltares.nl

Begeleiding: dhr Jan Frank Mars via

Janfrank.mars@rws.nl en tel. 0655346512