Circulair omgaan met regionale baggerspecie

Om echt een (circulaire) transitie van ‘afval naar grondstof te krijgen zijn concrete doelstellingen nodig. Nu hebben waterschappen als doel in 2030 50% en 2050 100% circulair te zijn, maar hoe dat precies vorm moet krijgen en wat er moet gebeuren is nog niet ingevuld.

Een van de grootste afvalstromen binnen de waterschappen is de bagger die vrijkomt bij het onderhoud van watergangen. Circulariteit bij baggerspecie heeft raakvlakken met duurzaamheid, klimaatverandering (C02), stikstofproblematiek, economie (kosten) etc. Circulair omgaan met baggerspecie is veel meer dan het terugwinnen van primaire grondstoffen. De centrale vraag is hoe baggerspecie zo efficiënt mogelijk kan worden toegepast vanuit het perspectief van Levenscyclusanalyse en maatschappelijke kosten. Dat de belasting van het milieu / leefomgeving zo klein mogelijk wordt gemaakt of zelfs een bijdrage kan leveren aan de verbetering of instandhouding van de biodiversiteit en de leefomgeving.

In een eerste onderzoek over circulariteit van baggerspecie, uitgevoerd door Deltares en NETICS en begeleidt door een werkgroep vanuit de waterschappen, is een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over hergebruik van baggerspecie en in hoeverre dit aansluit bij de definitie van circulaire economie. Uit het onderzoek blijkt dat hergebruik van baggerspecie, onder andere vanwege de grote volumes, een belangrijke bijdrage kan leveren aan de circulariteitsdoelstellingen van de waterschappen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat er een kloof is tussen de kennis over circulair werken en de praktijk van uitvoeren en er behoefte bestaat aan instrumenten om daadwerkelijk met de bestaande, maar ook nieuw te ontwikkelen kennis circulair aan de slag te gaan. Zodat op projectniveau de juiste beoordeling kan worden gemaakt. Als vervolg op het eerste onderzoek gaat dit project in samenwerking met de 19 waterschappen, STOWA en de markt een toetsings-instrumentarium te ontwikkelen voor circulair werken met baggerspecie en op basis hiervan een STOWA-handreiking op te stellen met de benodigde achtergronden en handvatten.

Contactpersoon: W.F. de Haan, fred.de.haan@watemet.nl, 0652534670

Project opdrachtnemer: NETICS: Eldert Besseling, eldert@netics.nl,   0622960671

Deltares: Luca Sittoni, luca.sittoni@deltares.nl, 0642808578

Kennisagendathema: Bodem-Kwaliteitszorg / Klimaatadaptatie / Omgevingswet (een van deze drie; dit project is moeilijk te categoriseren)