Naar een dialooginstrument voor Energie

Het programma Verrijkende Landbouw, (Bodem+) is het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking om een nieuw economisch rendabel landbouwsysteem te introduceren. Een ‘systeem B’ dat ten opzichte van het huidige systeem een positief effect heeft op bodem- en landgebruik en in verlengde daarvan op de bodemkwaliteit, ten behoeve van gezonde gewassen en gezonde mensen. Om systeem B te ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaringen van de vele initiatieven en experimenten van “koplopers” die waardevolle kennis ontwikkelen en elementen aanbrengen van wat in samenhang zal kunnen groeien naar dat nieuwe systeem.

Doel van dit kennisproject is een verdiepingsslag te maken op de oriëntatie waarde uit het programma Verrijkende Landbouw. ‘Waarde’ richt zich op de manier waarop de landbouw wordt gewaardeerd en gefinancierd en hoe die waarden worden verdeeld. Voor de waardering van de activiteit landbouw/voedselproductie willen we een eenvoudig dialooginstrument ontwikkelen waarmee we het verbruik van energie en materialen inzichtelijk maken op perceels-, bedrijfs- en gebiedsniveau. Met dit instrument kunnen we de kringlopen en balansen in verschillende landgebruiksscenario’s doorrekenen, visualiseren en vergelijken. Hiervoor maken we eerst een ‘catalogus’ van landbouw- en gebiedsactiviteiten gerelateerd aan de landbouw: de catalogus bevat kentallen van bijvoorbeeld machinegebruik, stalbouw, direct energieverbruik etc. Dit instrument passen we toe in pilotgebied De Valk in Ede. Daarnaast vinden we het belangrijk om te zorgen voor kennisverspreiding en bewustwording van het gedachtegoed van energiebalansen en landbeslag.

Contactpersoon: Gemeente Ede, Bart van der Mark, Bart.van.der.mark@ede.nl 0318-680184

Opdrachtnemer: Renée Zijlstra, renee.zijlstra@bewustbodemgebruik.nl, 06 81642468

Kennisagendathema: Landelijke Gebied / Klimaat (mitigatie)


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond