Kleibagger voor verbeteren van zandige landbouwbodem

De percelen die in de Achterhoek worden gebruikt voor landbouw en melkveehouderij zijn veelal opgebouwd uit droogtegevoelig schraal zand. De bouwvoor / graszode is vaak dun. In het gebied ′t Klooster in het hart van de Achterhoek wint Vitens drinkwater uit het grondwater. Dit grondwater bevat nutriënten afkomstig van de landbouw. De landbouw ervaart last van droogte, die deels veroorzaakt wordt door de waterwinning. De laatste jaren is de droogte heviger door extreem hete en droge zomers die toegeschreven worden aan klimaatverandering.

In 2018 zijn op proefboerderij De Marke proefvelden aangebracht om te onderzoeken of de bodem kan worden verbeterd met kleigrond uit projecten. De eerste resultaten zijn positief; bovengrond neemt meer water op en geeft dat over langere tijd af aan het gewas.

De sluis bij Eefde in het Twentekanaal wordt gerenoveerd. Ten zuiden van de sluis ligt een uitlaat voor het water van de Berkel. De uitlaat wordt omgebouwd tot gemaal om water te kunnen oppompen. Om het uitstroomkanaal geschikt te maken als toevoerkanaal is een breder profiel nodig. Daarnaast is kleiig sediment afgezet in het toevoerkanaal. Hiervan moet 30.000 m3 met een afslibbaar gehalte (< 16 µm) van ongeveer 25% weg gebaggerd worden.

Op basis van vergelijking van landbouwkundige bodemkenmerken van de bouwvoor van De Marke met die van het sediment uit Eefde, is te verwachten dat de bodem verbetert door sediment uit Eefde: beter vocht- en nutriënten vasthoudend vermogen en daarmee vruchtbaarder.

Het projectdoel is inzicht te krijgen wat nodig is om onder de Omgevingswet sediment toe te kunnen passen voor verbetering van zandige landbouwbodems, inclusief huidige uitdagingen rond zzs in sediment.

Contactpersoon: Provincie Gelderland, Leon Claassen, l.claassen@gelderland.nl, 06 52 80 19 69

Looptijd: 2020

Kennisagendathema: Landelijk gebied / Bodem-kwaliteitszorg