Meervoudige herontwikkeling van voormalige stortplaatsen en de Omgevingswet (vervolg)

Momenteel worden in de regio van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) de eerste stappen gezet om te komen tot een Programma Herontwikkeling en Duurzaam Bodembeheer Voormalige Stortplaatsen. Dit gebeurd via het lopende project ‘Meervoudige herontwikkeling van voormalige stortplaatsen en de Omgevingswet’ . Samen met de OVIJ verkennen de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst de mogelijkheden van voormalige stortplaatsen; zij zijn een proces van verbinding tussen de belangen van de verschillende gemeenten gestart.

Het huidige project ‘Meervoudige herontwikkeling van voormalige stortplaatsen’ stelt een aanpak voor op portfolio niveau. Uit de lopende discussies komt naar voren dat een portfolio aanpak past bij de casuïstiek, maar nog wel een uitwerking behoeft voordat de gemeenten bereid zijn hun stortplaatsen over te dragen. Daarom is noodzakelijk om naast een omschrijving van meervoudige herontwikkeling ook de juridische en financiële aspecten van de programmatische aanpak voormalige stortplaatsen inzichtelijk te maken. Hierbij ligt de nadruk op de volgende vragen:

  • Wat is de meerwaarde van een programmatische aanpak en hoe volgt deze uit de Omgevingswet?
  • Welke kansen en risico’s brengt een programmatische aanpak met zich mee?
  • Wat is de verdeling van taken en rollen binnen deze aanpak?
  • Wat is de rol van de deelnemende partijen op bestuurlijk en ambtelijk niveau? Wat wordt van hen verwacht?
  • Hoe wordt de portfolio organisatie ingericht en op welke wijze wordt het programma gemanaged?
  • Wat zijn de financiële effecten van het programma en de consequenties voor de partners? Welke rol kan SVn en/of andere financiers hierin spelen?
  • Wat is de beste start van het programma, welke stortplaatsen komen daarvoor het meest in aanmerking en kunnen we daarvoor business cases opstellen?

Het project hiervoor een business plan waarbij word ingegaan op de governance, de financiële aspecten  en de juridische kaders.

Contactpersoon: Gelders Ondergrond Overleg, Ron Nap, r.nap@apeldoorn.nl, 06-52475837

Projectleider: Janbart van Ginkel, janbart.vanginkel@atosborne.nl, 06-1501474

Looptijd: 2020

Kennisagendathema: Bodem-kwaliteitszorg


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond