Samenwerken onder de Omgevingswet: Casuïstiek gericht op Diffuus Lood

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) in 2021 stopt de rol van de provincie als bevoegd gezag voor (het grootste deel van) de bodemtaken. De gemeente wordt dan bevoegd gezag; die rol, onder de OW, verschilt van de rol van de provincie onder de Wet bodembescherming (Wbb). De gemeente De Ronde Venen neemt in dit dossier een uitzonderlijke positie in vanwege de relatief hoge concentraties lood die hier als gevolg van het toemaakdek ook in de bebouwde omgeving worden verwacht. Gemeente en provincie werken daarom samen met andere betrokken partijen (GGD, ODRU, RUD) aan de totstandkoming van een plan van aanpak.

Met dit projectvoorstel wordt beoogd meer zicht te hebben hoe een inhoudelijk thema onder de Omgevingswet op te pakken, met daarbij een focus op het samenwerken tussen de bestuursorganen als ook met interactie met de omgeving en hoe dit in o.a. visie, plan en programma verwerkt kan worden. Het resultaat is een uitwerking van de bouwstenen inclusief een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden (en omissies daarbinnen). Daarna word gekeken naar implementatieaspecten zoals draagvlak en juridische inbedding.

Projectleider: Marieke Prins. 06-18209598 en m.prins@ambient.nl.
Begeleider: Reinier Besemer reinier.besemer@provincie-utrecht.nl en  06 5136 4509

Looptijd: tot 1 nov 2020


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond