Bodem in Beeld: regio Drenthe

Gemeenten, provincie en waterschappen in regio Drenthe bereiden zich voor op komst van de Omgevingswet.

In een interviewronde gehouden in het kader van het project ‘Bodem in beeld regio Drenthe’ hebben zij aangegeven behoefte te hebben instrumenten om dit in regionaal verband met elkaar vorm te geven. Er zijn veel gegevens van het bodemwatersysteem, maar inzicht in kennisnetwerken ontbreekt bij partijen om dit met elkaar te vertalen naar kennis met bestuurlijk-beleidsmatige relevantie. In de regio is men - vooruitlopend op invulling van de nieuwe taak- en rolverdeling onder de Omgevingswet - op zoek naar een gezamenlijk afgestemde werkwijze, waarbij per gemeente wel eigen keuzes gemaakt moeten kunnen worden. Aansluiten bij het onderdeel ‘gebiedsgenese’ uit de Alliantebenadering (AB) is daarbij het vertrekpunt. Door hier actief mee aan de slag te gaan komen naar verwachting inzichten, kansen en knelpunten boven water die vooraf nog niet werden gezien. Het project beoogt via een werksessie de vertaling van knelpunten en kansen naar maatschappelijke opgaven en omgevingswetinstrumenten te maken en dit vast te leggen ie stappenplan en aanbevelingen die ontsloten worden aan het einde van het project.

Contactpersoon
Karen de Boer  k.deboer@drenthe.nl 06 20134544
Klaas van der Veen k.vanderveen@ruddrenthe.nl  06 11617890


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond