Kennisdoorwerking WKO+: processtappen voor implementatie binnen gemeente Woerden

De gemeente Woerden heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Nieuwbouw dient gasloos te worden aangelegd en de bestaande gebouwen en woningvoorraad zal eveneens gefaseerd op duurzaam opgewekte energie aan te sluiten voor warmte en koude. In de kern van Woerden bevinden zich diverse (her)ontwikkelingsprojecten voor nieuwbouw en de transitie van bedrijventerrein Middelland naar een woon-werk gebied. In de kern van Woerden bevindt zich ook het tot woningbouw ontwikkelde Defensie eiland. Als gevolg van de voormalige bedrijfsactiviteiten zijn er diepe grondwaterverontreinigingen ontstaan met gechloreerde producten.

In plaats van de verschillende ambities voor de bodem elkaar laten verdringen kan er voordeel behaald worden uit het maken van slimme combinaties. Eén van die combinaties is een WKO en het stimuleren van de natuurlijke afbraak van grondwaterverontreinigingen met in dit geval gechloreerde producten.                Er ontstaan natuurlijkerwijs veel vragen bij ambitieuze ideeën. Dit project gaat deze vragen systematisch aanpakken, te beginnen met een inventarisatie van randvoorwaarden (beschikbaar als notitie), een verkenningssessie met belanghebbenden waarbij via verschillende sessies het WKO+ concept aangepast wordt zodat het een realistisch concept model is dat technisch, juridisch, beleidsmatig, vergunning technisch en financieel haalbaar is. De uitvoering van dit project vindt plaats in samenwerking tussen de gemeenten Woerden, Utrecht, Zwolle en Apeldoorn en met Bioclear earth, Deltares, Witteveen+Bos en Wageningen UR. Aan het eind van het project zal een eindrapport zijn opgeleverd waarin alle fases die zijn doorlopen zijn beschreven en waarin het eindresultaat met aanbevelingen voor toepassing van dit WKO+ concept maar ook voor andere gebieden, wordt beschreven zowel procesmatig als inhoudelijk.

Contact: Peter Rood Gemeente Woerden 06 – 15093258 rood.p@woerden.nl


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond