Ondergrond in transitie

ondergrond rotterdam 2010september PET1283-2

Het project Ondergrond en Transitie is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant en richt zich op de transitie naar een duurzaam gebruik van de ondergrond.

Samenwerking met de beleidsvelden ruimte, water en energie is steeds gebruikelijker en leidt tot meer integraal beleid. Veel overheden formuleren zo beleid voor de ondergrond en overwegen een gebiedsgerichte aanpak. In de transitie komt nu de volgende spannende stap in beeld: van beleid naar de werkelijke uitvoeringspraktijk. Het project Ondergrond stimuleert en faciliteert deze stap.

Vanuit het project Ondergrond ondersteunen we onder andere initiatieven voor het delen van kennis. Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen overheden hoort hierbij. Ook het meedoen en meekijken met praktijkvoorbeelden waar andere partijen ook iets van kunnen leren of aan hebben staat op de agenda voor 2015. Verder werken we aan de competenties en vaardigheden die nodig zijn voor uitwerking van beleid voor de ondergrond; bijvoorbeeld met skills op financieel vlak of op het gebied van onderhandelingsvaardigheden. Ook leveren we input bij de ontwikkeling van de Rijksstructuurvisie (STRONG).

Deelprojecten

Kennisagenda van de ondergrond

Bij de start van het project Ondergrond maakten de deelprojecten Kennisagenda en SWKO onderdeel uit van het project Ondergrond. In 2012 is gekozen voor een plattere, meer uitvoeringsgerichte organisatie, met één centraal projectteam en één werkgroep Leren, Ontwikkelen en Implementeren.

Fase 1 van de Kennisagenda is in maart 2011 afgerond met oplevering van het eindrapport Kennisagenda Bodem en Ondergrond. Bij de tweede fase van de Kennisagenda is er voor gekozen dat de organisatie daarvan bij het Expertisecentrum Bodem en Ondergrond komt te liggen, onder regie van Bodem+. De Kennisagenda maakt daarmee geen onderdeel meer uit van het project Ondergrond. Op dit moment wordt gewerkt aan een update van de Kennisagenda door Bodem+ in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat).

Samenwerkingsprogramma Warmte Koude Opslag (SWKO)

Dit deelproject wordt getrokken vanuit IenM (nu IenW) en is in uitvoering. Omdat de samenhang met de (beleids)transitie ondergrond in deze fase beperkt is, maakt ook dit deelproject vanaf 2012 geen onderdeel meer uit van project Ondergrond. Voor zover nog inhoudelijke afstemming wenselijk is, is dit geborgd via Bodem+.