3D-Ordening werksessies Metropoolregio 2018

Samenhangende aanpak boven- en ondergrond: 3D-Ordening

Een duurzame ontwikkeling mogelijk maken is het doel van de Omgevingswet. Deze wet beoogt dat door de diverse aspecten die van betekenis zijn voor omgevingsbeleid, zoals ruimte, water, bodem, milieu, natuur, wonen, verkeer en vervoer en recreatie in samenhang te zien én met elkaar te verbinden. De wet staat een integrale aanpak vanaf het begin van het planproces voor. Ondergrond maakt daar onlosmakelijk deel van uit. In de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit is op 7 juli 2016 de volgende afspraak gemaakt“Alle gemeenten van Nederland hebben op 1 januari 2021 bepaald hoe hun bodem en ondergrond ingezet kan worden voor hun maatschappelijke opgaven en dit geëffectueerd in de Omgevingsvisie en omgevingsplannen van de gemeente.”

De provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten staan een samenhangende benadering voor van boven- en ondergrond bij ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. Een benadering die kort samengevat wordt met “3D-Ordening”. Achterliggende uitdaging is om bodem en ondergrond in volle “breedte en diepte” vroeg en samenhangend mee te nemen in de planontwikkeling voor gebieden, zodat bodemkansen worden benut en bodembelemmeringen worden weggenomen. De provincie stimuleert en ondersteunt regionale initiatieven die deze benadering toepassen in de praktijk om te komen tot een optimale kwaliteit van de leefomgeving. In een aantal delen van Zuid-Holland ondersteunt de provincie regionale netwerken en netwerkvorming waar het gaat om 3D-Ordening. Een van de gebieden waar 3D-netwerkvorming nog aan het begin staat, is de Zuid-Hollandse metropoolregio die bekend staat als Metropoolregio Rotterdam- Den Haag.

Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH)

De werkfilosofie van de metropoolregio is “Van, voor en door de 23 gemeenten”. Initiatieven voor samenwerking moeten vooral vanuit de gemeenten komen. Op het gebied van bodem en ondergrond vinden diverse initiatieven plaats. Het Regionaal Bodemoverleg Metropoolregio is een van deze initiatieven. Een overleg dat mede gebruikt wordt voor kennisuitwisseling over bodem en ondergrond tussen vakspecialisten uit de 23 gemeenten. De attractiviteit van een topregio wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de leefomgeving. Een goede leefomgevingskwaliteit is essentieel. Het Regionaal  Bodemoverleg Metropoolregio wil een duurzame benutting en bescherming van de ondergrond integraal onderdeel laten uitmaken van het leefomgevingsbeleid. De komst van de Omgevingswet als majeure operatie in het fysieke domein, biedt kansen om ondergrond vroeg en kansrijk te verbinden met de grote opgaven in het fysieke domein waar de metropoolregio voor staat en waar de MRDH op inzet.

Verslagen van de 3 werkbijeenkomsten zijn hier te vinden:

DCMR

Meer informatie: H2Ruimte