Innovatieproject Kabels & Leidingen Stationsplein Zuid te Eindhoven

De gemeente Eindhoven plant de herontwikkeling van Stationsplein Zuid te Eindhoven. De ontwikkeling is nog in de initiatieffase. In een workshop van het gemeentelijk project 'Duurzaam gebruik ondergrond' is gebleken dat de kabels en leidingen in Eindhoven, net als in de rest van Nederland een steeds terugkomend en belangrijk knelpunt vormt.

De ervaring is dat de openbare ruimte te vol is, in het bijzonder met kabels en leidingen. De behoefte aan ruimte voor kabels en leidingen neemt in een stad als Eindhoven met Brainport-ambities en de snelle ontwikkeling van smart technology en de energietransitie alleen maar toe. Dit speelt in het bijzonder bij een ontwikkeling als het Stationsplein Zuid dat een showcase van technologie moet worden, de entree van de Brainport regio.

Aanleiding

De vernieuwing van het stationsgebied wordt aangegrepen om ook vernieuwend te zijn op het gebied van de ondergrondse infrastructuur. Daarvoor willen partijen de kabel- en leidingbedrijven uitdagen om samen met de gemeente en de Technische Universiteit Eindhoven nieuwe en duurzame oplossingen te bedenken voor de ondergrondse infrastructuur. De ontwikkeling van Stationsplein Zuid is nu in de initiatieffase. Dit biedt dé kans om innovatieve oplossingen in de haarvaten van het plan mee te nemen en optimaal effectief te laten zijn.

Doel

Met het ‘Innovatieproject Kabels & Leidingen’ wil de gemeente binnen 1 jaar samen met haar partners duidelijke en gedragen stappen zetten naar duurzame oplossingen voor de knelpunten op het gebied van kabels- en leidingen. Beoogd resultaat zijn oplossingsrichtingen voor het ruimtegebrek in de ondergrond en het borgen van de kwaliteit van de openbare ruimte met het oog op de aanwezige en toekomstige ondergrondse infrastructuur op Stationsplein Zuid te Eindhoven.

Deze oplossingsrichtingen moeten meer vrije ruimte in de grond opleveren om vooral de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dus meer ruimte voor waterberging en meer ruimte voor groen om hittestress tegen te gaan. Opgedane expertise voor dit specifieke project kan voor andere (landelijke) projecten worden ingezet.

Randvoorwaarden aan de oplossing zijn bijvoorbeeld: maatschappelijk nut, verbeteren kwaliteit openbare ruimte, kostenbesparing (aanleg en beheerfase), overlast openbare ruimte beperken (minder inbreuken), risico’s beperken (graaf-/lekschade), achterstand onderhoud inlopen/ naar toekomst borgen.

Betrokkenheid UP

Om de opgedane kennis (proces en inhoud)  te kunnen delen is het UP betrokken bij het project. In de opstartfase is het UP, samen met de andere partners, gevraagd de projectscope samen met de gemeente verder te duiden. Het UP heeft deel genomen aan o.a. de workshops. Individuele actoren uit het opgerichte consortium kunnen daar waar nodig/gewenst ingezet worden voor landelijk kennisdeling (bijvoorbeeld symposia, artikelen in vakbladen of advisering aan collega gemeenten) wel of niet op verzoek van het UP.

Resultaat

De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat in de tenderdocumenten randvoorwaarden over proces- en beheeraspecten voor kabels en leidingen zijn opgenomen. Daarnaast heeft de werkgroep een inspiratiedocument met technische oplossingsrichtingen (Best Practices) opgesteld.

Evaluatie

Medio 2016 bleek in een gemeentelijke workshop over duurzaam gebruik van de ondergrond in Eindhoven dat kabels en leidingen bij herontwikkelingen in Eindhoven, net als in de rest van Nederland, een steeds terugkomend en relevant knelpunt vormt. De algemene ervaring is dat de openbare ruimte (te) vol is; in het bijzonder met kabels en leidingen. De behoefte aan ruimte voor ondergrondse infrastructuur neemt in een stad als Eindhoven met Brainport-ambities, de snelle ontwikkeling van Smart Technology en de energietransitie alleen maar toe. Eindhoven grijpt de vernieuwing van Stationsgebied Zuid aan, als pilotproject, om op het gebied van ondergrondse infrastructuur meer innovatief te zijn.

Bent u benieuwd naar de geleerde lessen? Lees het evaluatierapport.