Samenwerking gemeente en provincie Utrecht bij geothermie

Eind november 2017 organiseerden provincie en gemeente Utrecht de Werkconferentie geothermie. Centraal stond het delen en bevorderen van kennis.  Gemeente Utrecht en provincie Utrecht werken al jaren samen op het gebied van de transitie van fossiele naar duurzame energie. Momenteel ondersteunen zij twee Utrechtse geothermie-initiatieven.

Initiatief LEAN onderzoekt het toepassen van conventionele geothermie in Utrecht. Een consortium, dat bestaat uit TNO (initiatiefnemer), ENGIE, Eneco, EBN, enkele adviesbureaus en een boorbedrijf, is de drijvende kracht erachter. Aan project GOUD nemen  asr, UMC, UU, HU en Stichting Kantorenpark Rijnsweerd deel. Dit project verkent de mogelijkheden van ultradiepe geothermie voor gebouwen in Rijnsweerd en Utrecht Science Park.

Werkconferentie geothermie

Om de ontwikkelingen van geothermie te kunnen delen is een werkconferentie georganiseerd. Het doel van de werkconferentie is om de verschillende kennisniveaus van de stakeholders over geothermie in kaart te brengen, het gesprek aan te zwengelen - ter versterking van een regionaal netwerk rond dit thema - èn de stakeholders te informeren over de lopende initiatieven.

Divers kennisniveau

Uit de evaluatie van de bijeenkomst blijkt dat het kennisniveau van de aanwezigen over geothermie zeer divers is en dat er alle ruimte is voor kennisontwikkeling. De ontwikkeling en toepassing van geothermie zijn nog in een pioniersfase; betrokken stakeholders oriënteren zich op het onderwerp en zijn op verdieping van kennis en informatie uit. Geothermie kent nog weinig specialisten.

Regionaal netwerk geothermie

De werkconferentie is het startpunt van een regionaal netwerk geothermie. Dat netwerk is enerzijds gericht op kennisdeling (zorgen dat maatschappelijke partijen in de regio geïnformeerd zijn over de eigenschappen en mogelijkheden van geothermie) en anderzijds op maatschappelijk draagvlak en politieke afstemming.

De werkconferentie heeft provincie en gemeente in contact gebracht met een breder netwerk van deskundigen en geïnteresseerden in geothermie. De komende periode gaan provincie en gemeente Utrecht het netwerk verder voeden en benutten voor hun gezamenlijke opgaven: de transitie naar een duurzame energievoorziening in combinatie met duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de ondergrond.

Rapport kansen en belemmeringen geothermie

Het evaluatieverslag van de werkconferentie verwijst naar het rapport Inventarisatie kansen en belemmeringen voor geothermie in stedelijk en landelijk gebied (pdf, 856 kB) dat FFP Management heeft uitgevoerd voor het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (in december 2017). Dit rapport is mede tot stand gekomen door de groeiambities van het kabinet richting 2023 voor duurzame energie en meer specifiek geothermie. De vraag is wat de groei van geothermieprojecten in Nederland in de weg staat en wat gemeenten, provincies en waterschappen daaraan kunnen doen.