Gemeente Zuidplas ordent een stukje ondergrond

Vanuit de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) is door de gemeente Zuidplas een aanvraag ingediend voor een adviseur van het ILB2 traject. Het doel van de aanvraag is om gemeenten (met name RO'ers) bewust te maken van het belang van de ondergrond bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ook het inventariseren van (mogelijke) knelpunten bij ondergronds ruimtegebruik en het hieruit afleiden of een visie op de ondergrond wenselijk/noodzakelijk is, zijn als doelen geformuleerd.

Inzet UP ondergrond

Om het project te kunnen starten, is gezocht naar externe financiers. Vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, project Ondergrond, is een bijdrage verstrekt aan de pilot Zuidplas. Daarnaast heeft het UP deelgenomen in de Klankbordgroep. Een andere voorwaarde voor uitvoering van de pilot vanuit het UP Ondergrond, was dat de leerervaringen van de deelnemers aan deze pilots zichtbaar moesten zijn voor een breder publiek. Gekozen is om een leergeschiedenis op te stellen. Bij het opstellen van de leergeschiedenis is gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan bij de Pilot Rotterdam. De pilot is nu afgerond en de leergeschiedenis is gereed.

Belangrijkste resultaat: verordening bodemenergie

Als één van de eersten in Nederland heeft op 28 juni 2013 de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas de verordening bodemenergiesystemen en de kaart met interferentiegebieden vastgesteld. Binnen deze interferentiegebieden zijn naast de grote, ook de kleine bodemenergiesystemen vergunningplichtig. Vanaf 1 juli 2013 zijn gemeenten bevoegd gezag voor gesloten bodemenergiesystemen. Omdat in de gemeente Zuidplas veel ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien, is door ODMH onderzocht of het zinvol is om aanvullend beleid te voeren op de vergunningverlening van gesloten bodemenergiesystemen. Uit sessies met waterschap, provincie, omgevingsdienst, gemeente, UP Bodemconvenant en glastuinbouworganisaties kwam naar voren dat vooral in glastuinbouwgebieden het grondwater intensief wordt benut. Dit heeft geleid tot beleidsregels waarin voorrang wordt gegeven aan gietwateropslag in de ondergrond. Daarnaast krijgen grote collectieve bodemenergiesystemen voorrang op kleine individuele, zodat een meer doelmatig gebruik van bodemenergie wordt bewerkstelligd. De beleidsregels zijn vastgesteld door het college van B&W.

Van de pilot Zuidplas zijn de volgende documenten te raadplegen:

  • Beleidsregels vastgesteld door het college van B&W;
  • Ontwerp verordening Bodemenergiesystemen gemeente Zuidplas;
  • Notitie: Regulering gesloten Bodemenergiesystemen; afwegingen voor duurzaam gebruik van het grondwater van de gemeente Zuidplas;
  • Leerdocument: handreiking voor de ondergrond gemeente Zuidplas.

Meer informatie

Meer informatie over de pilot Zuidplas is ook terug te vinden op de website Routeplanner Bodemambities.