Woerdense ondergrond agenda

De gemeente Woerden heeft afgelopen zomer kennisgenomen van de volgende ontwikkelingen:

  • De komst van de Structuurvisie Ondergrond met daarin de verdere uitvoering van het kleine gasvelden beleid
  • Een nieuwe visie op de samenhang tussen ondergrond en omgevingsvisie van de VNG. (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Deze is vastgesteld is vastgesteld door de commissie MEM van de VNG op het beleidsveld bodem/ondergrond;
  • Een ondersteuningsprogramma in opbouw van de gezamenlijke overheden waar vanuit gemeente een plek te geven in hun omgevingsvisie.

Waarom is dit voor Woerden relevant?

De Woerdense bodem en ondergrond is een factor in de ruimtelijke ontwikkeling. Bodemdaling, bodemverontreiniging, aanwezigheid van olie en gas en mogelijke potentie voor geothermie veroorzaken dit. De Woerdense gemeenteraad en bestuur hebben besloten geen fossiele brandstofwinning in Woerden te willen. Het is echter de minister van EZ die de bevoegdheid heeft hierover te beslissen. Gemeente heeft een getrapte adviesrol (via de provincie).

Tegelijkertijd gaat de omgevingswet er vanuit dat een gemeente samen met haar bewoners en bedrijven formuleert hoe zij de ruimtelijke ontwikkeling inhoud wilt geven. Dat is inclusief de ondergrond. Gedachte hierbij is dat maatschappelijke opgaven sturend zijn op de ruimtelijke ontwikkeling. In Woerden spelen maatschappelijke opgaven waarbij de ondergrond een belangrijke factor is. Het gaat concreet om de energietransitie (mogelijk geothermie, wind en zon), omgang met mijnbouwactiviteiten, bodemdaling en bodemverontreiniging. Naast een duidelijk nee tegen gas – en oliewinning hebben we als taak om aan te geven hoe de Woerdense gemeenschap haar ondergrond wil inzetten.

Bijkomende kans hierbij is de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuning van bovengenoemd ondersteuningsprogramma. Het gaat om procesbegeleiding en inhoudelijke kennisinbreng over de potenties en ontwikkelingen van de ondergrond. Daarnaast geeft het maken van een Woerdense ondergrond agenda en de verdere ontwikkeling van het programma Klimaat Neutraal ook de mogelijkheid om een Woerdens alternatief voor de gaswinning te ontwikkelen. De Woerdense ondergrondagenda wordt gemaakt op basis van een ondergrondscan door Deltares. Strategie is die van de door de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) commissie MEM vastgestelde lijn.

Door deze strategie te kiezen is het niet mogelijk om maatschappelijk niet genegeerd worden.

Hoewel de minister van EZ de juridische gezien de mogelijkheid heeft om hier eenzijdig over te  beslissen, menen wij dat maatschappelijk gezien de minister een volwaardig en gedragen herwinbare energiewinningsalternatief niet kan negeren. Naast input voor de omgevingsvisie willen wij de Woerdense ondergrond- en energieagenda daarom ook gebruiken voor de dialoog over de gaswinning met de minister van EZ.