Zoektocht naar regionaal expertise netwerk

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben samen het idee opgevat om een Regionaal Expertisenetwerk (REN) in Zuid-Holland te realiseren. Aanleidingen genoeg. De noodzaak om steeds integraler te moeten werken om complexe vraagstukken op te kunnen lossen. De komst van de Omgevingswet waarbij de overgang van normstellende naar samenwerkende overheid gestalte moet krijgen. De wens/noodzaak om boven-en ondergrond nu eens werkelijk te gaan verbinden en over te gaan naar een integrale aanpak waarin maatschappelijke opgaven centraal staan, lees 3D, voor boven- en ondergrond samen. Om er maar een aantal te noemen. Het moment is daar. Er is behoefte aan en bereidheid tot samenwerken. Energie en enthousiasme te over. Tijd om aan de slag te gaan.

Er nu sprake van stagnatie in kennisontwikkeling en -doorwerking omdat ook de koplopers op eigen kracht de volgende stap niet kunnen maken. Kennis bundelen en samen, met bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven en kennisinstellingen, door ontwikkelen zien wij als de oplossing hiervoor. Zo kun je de remmende voorsprong wegnemen.

Het idee is om koplopers op het gebied van het verbinden van RO, Ondergrond en water samen te brengen in een regionaal expertisenetwerk. Krachten te bundelen en zo de gezamenlijke ontwikkelkracht van overheden, semioverheden, bedrijven, kennisinstituten, hogescholen en universiteiten optimaal benutten.

Naast het ontwikkelen van kennis verbindt het expertisenetwerk deze met de praktijk en maakt hiervoor gebruik van bestaande regionale, praktijk gerelateerde netwerken. Hierin bevinden zich vele partijen die elkaar weten te vinden om kennis en praktische ervaringen te delen. Doordat de ontwikkeling bij de deelnemers van deze netwerken varieert van beginners tot gevorderden en niet altijd de juiste kennis en of de capaciteit aanwezig is om vraagstukken op te pakken stagneert ook hier de ontwikkeling. Het opzetten van een regionaal expertisenetwerk zal ook hier een impuls aan moeten geven. Qua kennisontwikkeling zal dit initiatief daarom moeten zorgen voor de doorontwikkeling van de kopgroep en het meetrekken van het peloton. Een stap vooruit op alle niveaus mogelijk maken.

Het expertisenetwerk richt zich op het verbinden van bodem en ondergrond met complexe maatschappelijke opgaven in de regio. Dit zijn ruimtelijke opgaven waarbij het vanzelfsprekend is dat onder- en bovengrond onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De praktijk is echter weerbarstiger. Bij het zoeken naar oplossingen wordt in het REN stilgestaan bij inhoud, processen, vaardigheden, tools en totaalconcepten.

De vraagstukken worden bij de stakeholders in de regio opgehaald om tot een heldere en breed gedragen vraagarticulatie te komen. Het kunnen gedeelde regionale opgaven zijn maar ook complexe, specifieke lokale opgaven. Ook op dit vlak zal daarom, naast goede contacten met regionale partners, een intensieve samenwerken met de overige regionale netwerken noodzakelijk zijn om tot een juiste vraagarticulatie te komen.