Projectteam Ondergrond

Het Projectteam Ondergrond is van start gegaan in 2012 en is in de plaats gekomen van de Beleidsgroep Ondergrond. De rol van het projectteam is het verbinden en coördineren van de verschillende thema’s en activiteiten, het identificeren van kansen vanuit de verschillende convenantspartners en hierop inspringen. De deelnemers stellen zich aan u voor:

Astrid Slegers (projectleider Ondergrond)
"Als projectleider draag ik zorg voor de uitwerking van de beoogde doelen voor dit project zoals afgesproken in het convenant. Mensen betrekken bij de vormgeving van nieuw beleid staat daarbij voorop. Daarvoor stimuleer ik overheden en organisaties om te komen tot goede voorstellen om gezamenlijk actie te ondernemen."

Irma Kerkhof (projectsecretaris Ondergrond)
"Mijn rol is het coördineren en verbindingen leggen tussen de verschillende activiteiten en partijen binnen het project Ondergrond. Daarnaast onderhoud ik nauw contact met de andere projecten in het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant en ben daarmee de verbindende schakel. Het liefst allemaal zo concreet mogelijk!"

Rob Mank (gemeente Dordrecht)
"Ik ben als senior-beleidsmedewerker milieu werkzaam bij de gemeente Dordrecht. Ook ben ik vice-voorzitter van de werkgroep bodem van de VNG. (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Namens de gemeenten zit ik in het projectteam Ondergrond. Mijn rol is om een schakel te zijn tussen de gemeenten en het project Ondergrond. Dit probeer ik te realiseren door enerzijds de wensen van de gemeenten op het gebied van de ontwikkeling van het ondergrondbeleid om te zetten in concrete producten, die het project ondergrond moet opleveren. Aan de andere kant informeer ik de gemeenten over de voortgang van het project ondergrond en maak ik zoveel mogelijk reclame voor de gerealiseerde producten bij de gemeenten."

Dolf Kern (Hoogheemraadschap van Rijnland)
"Als vertegenwoordiger van de Unie van Waterschappen mag ik een bijdrage leveren aan de verbinding van de wereld van de ondergrond met die de waterschappen. Hoewel de waterschappen al eeuwen bezig zijn met beheer van het watersysteem waar grondwater nu eenmaal deel van uitmaakt was de traditionele beleving dat onze rol bij de slootkant ophield. De laatste jaren is hier onder meer door de waterwet en de vergunningstaken voor grondwater onttrekkingen een transitie op gang gekomen. Voor de waterschappen is de opgave te zoeken naar de meest doelmatige wijze om de integratie met de ondergrond te verzilveren. Voor mij komt dat vaak neer op het uit een veelheid van initiatieven kiezen waar we als waterschappen meerwaarde hebben en op een of andere wijze moeten aanhaken."

Douwe Jonkers (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
"Als plaatsvervangend programmamanager van het brede STRONG-Programma Bodem en Ondergrond en projectleider voor de (Rijks)Structuurvisie Ondergrond liggen mijn ambities bij de verbreding van het bodemconvenant. Het verantwoord om moeten gaan met bodemverontreinigingen raakt vaak aan functies in de ondergrond die van belang zijn voor de drinkwater-, energie- en voedselvoorziening en transport en infrastructuur. Invulling geven aan samenhangend gebiedsgericht grondwaterbeheer, samenwerking tussen gebiedspartijen en het verzorgen van een goede informatievoorziening over bodem en ondergrond zijn speerpunten die ervoor moeten zorgen dat het nieuwe bodemconvenant en STRONG elkaar naadloos aanvullen."

Cees Beurmanjer (provincie Gelderland)


beeldmerk UP Convenant BenO