Project aanpak spoedlocaties

UP-034

Een ernstige bodemverontreiniging, welke vóór 1987 is veroorzaakt, wordt een spoedlocatie genoemd wanneer er bij het huidige gebruik onaanvaardbare risico’s voor de mens of het milieu aanwezig zijn. Er moeten dan maatregelen genomen worden om deze risico’s weg te nemen. De voorbereiding en uitvoering van de saneringstrajecten kunnen maanden tot vele jaren duren. De doelstelling van de aanpak spoedlocaties is dat aan het eind van de convenantsperiode (2020) alle gevallen van ernstige bodemverontreiniging met onaanvaardbare humane, ecologische of verpreidingsrisico’s (spoedlocaties) zijn gesaneerd of dat de risico’s in ieder geval beheerst zijn. Daarnaast moeten in nader te bepalen gebieden minimaal de hoofdlijnen van een gebiedsgericht beheer van (ernstige) grondwaterverontreinigingen zijn vastgesteld.