Project Wet- en regelgeving transitie bodembeleid

Wetboeken-8

In het project Wet- en regelgeving van het uitvoeringsprogramma Bodemconvenant staat de transitie naar een nieuw bodemontwikkelingsbeleid na 2015 centraal. Om er voor te zorgen dat de afspraken uit het convenant ondersteund worden, is ook nieuwe wet- en regelgeving op korte termijn nodig. De uitvoering van de doelstellingen uit het convenant wordt hiermee makkelijker. In het project wordt verder bekeken of, en zo ja hoe, de bestaande Wet bodembescherming (Wbb) en de daarbij behorende regelgeving moeten worden aangepast.

Doelstellingen

 • Zorgen voor adequate wet- en regelgeving, die passend is voor het bodembeleid tot 2015 en vanaf 2015 en die dat beleid optimaal faciliteert;
 • Nieuw (bodem)beleid formuleren dat voldoende bescherming biedt aan het ecosysteem en uitgaat van duurzame benutting van de ondergrond.

Na 2015: Wbb en Omgevingswet

Met de werkgroep Wet- en regelgeving wordt gewerkt aan de juridische doorvertaling van de Visie wet- en regelgeving na 2015. Kernpunten zijn:

 • Bodembeleid ontwikkelt zich van saneringsbeleid naar ruimtelijk en economisch ontwikkelingsbeleid op gebiedsniveau;
 • De gevalsbenadering wordt na 2015 verlaten. Daarvoor in de plaats komt een beheerbenadering, uitgaande van een bodem- en watersysteem en die de koppeling legt met de duurzame ontwikkeling van boven- en ondergrond;
 • Borging van de duurzaamheid via kwaliteitsnormen;
 • Taken en verantwoordelijkheden volgens de systeembenadering.

Tweesporenbeleid

Het proces van de fundamentele herziening van de Wbb is in een stroomversnelling gekomen met het traject naar de nieuwe Omgevingswet. Na afronding van de lopende vernieuwing zal de herziene Wbb opgaan in de nieuwe Omgevingswet.
Het traject van de Omgevingswet is zeer ambitieus en heeft daarmee ook enig afbreukrisico. Om aan de afspraken van het Bodemconvenant te kunnen voldoen, wordt ingezet op een zogenaamd tweesporenbeleid. Enerzijds wordt gewerkt aan de fundamentele herziening van de Wbb als ware er geen Omgevingswet. Anderzijds zijn we nauw betrokken bij het proces van de Omgevingswet om invaring in de Omgevingswet na de herziening te kunnen waarborgen.
Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op omgevingswet.pleio.nl.

Tot 2015: (aanhangige) wet- en regelgeving:

Naast de herziening van de Wbb lopen er een aantal wetstrajecten die het Bodemconvenant moeten faciliteren.

Meer inhoudelijke informatie wordt ontsloten via de website www.grondwatercollectief.nl, een samenwerkingsverband tussen SKB en het Uitvoeringsprogramma Bodem.

Werkgroep

Een landelijke werkgroep werkt aan een nieuw wet- en regelgevingskader na 2015. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van zowel overheid als bedrijfsleven en de projectleiders vanuit de drie andere projecten Spoedlocaties, Gebiedsgericht grondwaterbeheer en Ondergrond onder het convenant.
Voor vragen over deze werkgroep, onderwerpen die hierin besproken worden of ideeën hoe de bodemwetgeving er na 2015 uit zou moeten zien kunt u bij de vertegenwoordiger van uw organisatie terecht. Hieronder vindt u een overzicht van de deelnemers:

 • I&M (bodem): Martin van Gelderen
 • I&M (water): Roland Pellemans
 • Provincie: Frits Velthuis (Drenthe), Renate Gerritse (Utrecht), Martien Bult (Gelderland)
 • Gemeenten: Marion Sibeijn (Amsterdam), Emilie van Schaik (Den Haag), Annemiek van Es (Hengelo), Marianne Langenhoff (Utrecht), John de Ruiter (Rotterdam)
 • Waterschappen: Mark Strikker (waterschap De Dommel)
 • Bedrijfsleven: Eddie Alders (FMW-CWM)
 • Grootsaneerders: Bas van Galen (SBNS)
 • UP Spoedlocaties: Rene Smolders
 • UP Gebiedsgericht grondwaterbeheer: Ron Nap
 • UP Ondergrond: Astrid Slegers
 • Bodem+: Saskia Verhoeven

Downloads