Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Begin 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE) dat op 1 juli 2013 in werking is getreden. De evaluatie was gericht op de vraag of de regelgeving in de praktijk heeft bijgedragen aan de vooraf gestelde doelen. Het evaluatierapport is in september 2016 opgeleverd.

De hoofddoelstellingen van het WBBE zijn:

  • Het bevorderen van het gebruik van bodemenergie, met het oog op energiebesparing en het verminderen van de uitstoot van CO2
  • Duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater

Met het oog op deze evaluatie had het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM; nu Infrastructuur en Waterstaat (IenW)) samen met provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, de brancheorganisatie BodemenergieNL en Rijkswaterstaat Leefomgeving (Bodem+) een set evaluatievragen opgesteld. Deze vragen vormden de input voor een enquête onder een groot aantal vertegenwoordigers van de bij bodemenergie betrokken partijen en een aantal verdiepende interviews. Daarnaast zijn diverse gegevensbronnen geraadpleegd. Buro 38 voerde de evaluatie uit in samenwerking met Sweco en Nieuwdenkers.

Het ministerie van IenM (nu IenW) bespreekt de conclusies en aanbevelingen in het evaluatierapport in de tweede helft van 2016 met de decentrale overheden en de brancheorganisatie. Er wordt een gezamenlijke reactie voorbereid met voorstellen voor aanpassing van de regelgeving en/of de uitvoeringspraktijk waar nodig. Het ministerie van IenM (nu IenW) zendt het evaluatierapport samen met deze reactie naar de Tweede Kamer.