Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie

Netwerk voor en door ondergronddeskundigen van overheden. In het netwerk wisselen zij kennis uit over governance-vragen rondom bodemenergie, geothermie en opslag van warmte en koude in de ondergrond van deze en andere bronnen.

Kennisagenda

Bodemenergie is onmisbaar als opslagmedium bij de warmtetransitie. Het beroep op de ondergrond voor opslag van warmte (en koude) zal de komende jaren sterk groeien. Veel overheden zijn daarom aan de slag met de vraag:

Hoe kunnen we een strategische agenda voor opslag van warmte en koude in de ondergrond opstellen, die bijdraagt aan de doelen voor de reductie van de CO2-uitstoot, én die recht doet aan de potentie en de draagkracht van het ondergrondsysteem?

Bij de start van het kennisnetwerk zijn de actuele (kennis)vragen van deelnemers verzameld. De verzamelde vragen zijn onder te verdelen in vijf thema’s waar het kennisnetwerk zich op zal richten:

 1. Afweging en ordening van het gebruik van de ondergrond voor warmte- en koude-opslag, met het oog op:
  • interferentie met bestaande (opslag)systemen
  • beschikbare ruimte/capaciteit voor warmteopslag in de ondergrond
  • beschikbare ruimte/capaciteit voor de netwerken die nodig zijn voor warmteopslag, mede in relatie tot de ruimtevraag voor onder meer voorzieningen voor klimaatadaptatie
  • effecten op het ondergrondsysteem
 2. Inhoudelijke vraagstukken, relevant voor beleidsmatige afwegingen en voor ordening van gebruik van de ondergrond, zoals vragen over effecten van warmte- en koude-opslag op de ondergrond
 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 4. Stimuleren van bodemenergie en geothermie
 5. Verbindingen leggen met bestaande netwerken en partijen, waaronder netwerken in de ‘duurzame energie wereld’

Werkwijze van het kennisnetwerk

Het kennisnetwerk richt zich op:

 1. Uitwisselen van kennis en ervaring tussen de deelnemers
 2. Platform voor delen van nieuwe kennis die is ontwikkeld in onderzoeksprojecten
 3. Klankbordgroep voor lopende onderzoeken en projecten waarin nieuwe kennis wordt ontwikkeld
 4. Witte vlekken in kennis benoemen, en voor deze witte vlekken financiering zoeken, zodat  onderzoeken of pilots kunnen worden gestart

Vanuit het kennisnetwerk wordt met lopende kennis- en innovatieprogramma’s (o.a. WarmingUP, Kennisplatform Bodemenergie) afgestemd over de kennisagenda. In het kennisnetwerk zullen (tussentijdse) uitkomsten van deze programma’s worden besproken.

De planning is om in 2020 vier bijeenkomsten van het kennisnetwerk te organiseren. Daarnaast zal de kennis die door het kennisnetwerk wordt besproken, op een (nog te bepalen) website beschikbaar worden gesteld. Ook zal het kennisnetwerk informatie delen via landelijke bijeenkomsten, zoals het Platform Bodembeheer, Bodembreed etc.

Deelnemers en organisatie

De deelnemers aan het kennisnetwerk zijn werkzaam bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W.

Voor de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Werkgroep Bodem fungeert het kennisnetwerk de invulling van de Taakgroep Bodemenergie van de VNG Werkgroep Bodem.

De aanspreekpunten voor het kennisnetwerk zijn:

 • Annelies de Graaf (coördinatie) - BURO38
 • Ron Nap ron.nap@rws.nl - Rijkswaterstaat Bodem+
 • Han de Rijk h.derijk@odru.nl - Omgevingsdienst Regio Utrecht