Kwaliteit in ontwerp, aanleg en beheer van bodemenergiesystemen

Op deze pagina vindt u informatie over kwaliteitsborging.

Kwaliteitsborging; Erkenningen en certificering

Een goed ontwerp, een juiste aanleg en exploitatie van bodemenergiesystemen vraagt om deskundigheid. Aantasting en verontreiniging van de bodem moet worden voorkomen en een optimale energiebalans dient te worden gerealiseerd.

Om deze deskundigheid te borgen zijn in het Besluit bodemkwaliteit en de onderliggende Regeling bodemkwaliteit een aantal werkzaamheden die samenhangen met het ontwerp, de aanleg en de exploitatie benoemd die alleen door erkende bedrijven, zoals de installateur, het boorbedrijf of de aannemer mogen worden uitgevoerd. Een opdrachtgever of initiatiefnemer mag deze werkzaamheden alleen uitbesteden aan deze erkende bedrijven.

Een erkenning wordt, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, afgegeven door Bodem+. De basis voor een erkenning is een certificaat dat wordt gebaseerd op een beoordelingsrichtlijn en protocollen. Op de webpagina Kwalibo van Bodem+ staat meer informatie over erkenningen en certificering. Erkende bedrijven zijn opgenomen in het zoekmenu 'erkende bodemintermediairs' van Bodem+. Dit register is online te raadplegen.

Informatie  over kwaliteitsborging

In de Besluitvormings Uitvoerings Methode (BUM) en Handhavings Uitvoerings Methode (HUM) Bodemenergie is het toetsen besluitvorming en toezicht op erkeningsverplichtingen door de gemeente, de provincie en het Rijk uitgewerkt.

Tijdens de aanleg en het beheer van het bodemenergiesysteem kan er ook sprake zijn van een bodemverontreiniging. Dit kan betekenen dat dan bepaalde werkzaamheden in ernstig verontreinigde grond alleen door erkende bedrijven mogen worden uitgevoerd. U kunt hierbij denken aan het uitvoeren van (bodem)onderzoek en het (tijdelijk) verplaatsen van verontreinigde grond. Of dat er juist gekozen wordt voor een gecombineerde aanpak van saneren en koude- warmte opslag (BOEG) (pdf, 6.3 MB). Kijk op de webpagina Kwalibo van Bodem+ en informeer bij de gemeente of een erkenning verplicht is.

Technische informatie over mechanische boringen (BRL SIKB 2100), het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van het ondergrondsedeel van het bodemenergiesysteem (BRL SIKB 11000) is te vinden op de website van het SIKB.

Technische informatie over het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van de energiecentrale (BRL KBI 6000) is te vinden op de website van Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL).