Zomerse regiomiddag Bodemenergie 9 juli 2013

Op 9 juli 2013 vond de eerste van drie regiomiddagen over Bodemenergie plaats. Aanleiding voor deze bijeenkomsten, georganiseerd door Bodem+, InfoMil, SIKB en de decentrale overheden is het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. Deze is per 1 juli 2013 van kracht geworden en biedt gemeenten kansen ten aanzien van beleid over klimaatdoelstellingen en ruimtelijke ordening van de ondergrond voor bodemenergie. Daarnaast krijgen gemeenten nieuwe registratietaken. De presentaties van deze middag staan onderaan.

Bodemenergiemiddag 9 juli 2013 Den Haag

De middag begon met een presentatie over de klimaatsdoelstelling van de gemeente Den Haag, gevolgd door een presentatie met een toelichting op het wijzigingsbesluit. Een presentatie over de toepassing van bodemenergie in de gemeente Zuidplas, sloot het plenaire gedeelte af.

In de aansluitende parallelle sessies zijn de onderwerpen: vergunningverlening en beleid, melden en registreren en handhaving uitvoerig, en op een interactieve wijze, aan bod gekomen.

Presentaties

In de deelsessie ‘Toezicht en handhaving' stond het afhandelen van meldingen en het toezicht op de plaatsing van bodemenergiesystemen centraal. Om te toetsen of er sprake is van interferentie tussen kleine gesloten systemen gingen de deelnemers melding aan de slag met de methode hiervoor in bijlage 2 van de HUM. Het doorgronden van de nomogrammen was voor velen nog niet zo makkelijk. Door dit te oefenen en samen te bespreken zijn de deelnemers voorbereid als de eerste melding zich aandient.

In de cases kwamen ook de bevoegdheden van gemeente en Inspectie L&T rondom de erkenningsplicht aan de orde. Hier bleek nog veel onduidelijkheid over te bestaan. De gezamenlijke bespreking van de cases bracht hier meer inzicht in. De deelnemers ontdekten aan de hand van de cases dat het belangrijk is dat de toezichthouder over voldoende kennis over bodemkunde en energietechniek beschikt. Een aantal deelnemers concludeerde hieruit dat dit bij uitstek een taak is die bij een gespecialiseerde toezichthouder van de omgevingsdienst gelegd zou moeten worden.

Zie de cases met antwoorden (pdf, 153 kB).