Kan een gemeente in het kader van haar visie op de ondergrond en het aanwijzen van interferentiegebieden iets zeggen over de locatie van open systemen?

Vraag

Kan een gemeente in het kader van haar visie op de ondergrond en het aanwijzen van interferentiegebieden iets zeggen over de locatie van open systemen?

Antwoord

Ja. Het is raadzaam dat de provincie wordt betrokken bij het opstellen van een (gezamenlijke) visie op het gebruik en de ordening van open en gesloten systemen in de ondergrond. De visie is een document dat alleen het bevoegd gezag, dat de visie heeft opgesteld, beleidsmatig bindt en werkt niet door in vergunningverlening. Daarvoor moeten beleidsregels worden opgesteld.

Gemeenten kunnen beleidsregels opstellen voor gesloten systemen met een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). Provincies kunnen beleidsregels opstellen voor vergunningverlening van open bodemenergiesystemen. Normaliter stemt de gemeente haar visie op de ondergrond en de beleidsregels die verbonden zijn aan de interferentiegebieden af met de provincie.

De gemeente stuurt met de beleidsregels alleen de gesloten systemen aan. In de beleidsregels voor de gesloten systemen kan wel worden opgenomen dat gesloten systemen niet zijn toegestaan op bepaalde locaties of bepaalde diepten, omdat daar voorkeur is voor de installatie van open systemen. Het is dus van groot belang dat gemeente en provincie de beleidsregels op elkaar afstemmen.