Gelden er voor de handhaving van gesloten bodemenergiesystemen volgens het Besluit lozen buiten inrichtingen andere regels?

Vraag

Gelden er voor de handhaving van gesloten bodemenergiesystemen volgens het Besluit lozen buiten inrichtingen andere regels?

Antwoord

Nee, de regels voor gesloten bodemenergiesystemen binnen huishoudens zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). De wetgever heeft beoogd aan de voorschriften uit het Blbi dezelfde werking toe te kennen als aan de regels uit het Activiteitenbesluit/Wet milieubeheer. Dit is geregeld via de artikelen 10:32 Wm (art 8:42 lid 1 t/m 5 Wm jo art 8:40 Wm jo art 8:41 Wm).

De handelwijze voor de behandeling van onder andere meldingen Blbi voor bodemenergiesystemen is dus gelijk aan die van meldingen volgens het Activiteitenbesluit.