Wanneer moeten gesloten bodemenergiesystemen gemonitord worden?

Vraag

Wanneer moeten gesloten bodemenergiesystemen gemonitord worden?

Antwoord

Het in werking hebben van een bodemenergiesysteem mag niet leiden tot opwarming van de bodem. Daarom moet van de volgende gegevens een registratie worden bijgehouden:

  • de temperatuur van de circulatievloeistof in de retourbuis
  • de hoeveelheden warmte en koude (uitgedrukt in Megawattuur MWh) die vanaf de datum van ingebruikneming aan de bodem zijn toegevoegd
  • het energierendement dat het systeem jaarlijks vanaf de datum van ingebruikneming heeft geleverd

Bij grote gesloten systemen (van 70 kW en meer) moeten de gegevens binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar toegezonden aan het bevoegd gezag. Bij kleine gesloten systemen (minder dan 70 kW) moeten de gegevens 10 jaar worden bewaard (geregistreerd) en hoeven niet te worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag.

Kleine gesloten systemen bij afzonderlijke woningen hoeven dit niet.