Hoe kan ik een kaart laten verversen op de WKO-tool?

Vraag

Hoe kan ik een kaart laten verversen op de WKO-tool?

Antwoord

De WKO-tool streeft er naar om alle kaarten ‘dynamisch’ te koppelen. Dat houdt in dat de kaarten die op de WKO-tool getoond worden rechtstreeks afkomstig zijn van de geoservers van de provincies of andere bronhouders. Dit betekent dat ze altijd up-to-date zijn en dit zorgt voor minimale kosten.

Dynamisch koppelen is echter lang niet altijd mogelijk: niet alle kaarten zijn namelijk geharmoniseerd. Dit betekent dat de ene provincie bijvoorbeeld een groene arcering gebruikt en een andere een oranje, of dat de ene provincie een grondwaterbeschermingsgebied net iets anders definieert dan de ander. Daarom moeten dat soort kaarten handmatig worden geïnterpreteerd en ingeladen in de WKO-tool. Dit is een kostbaar proces en gebeurt daarom niet te vaak.

Actualiteit van de kaarten is echter wel gewenst. Daarom vinden periodiek centraal georganiseerde updates plaats. Deze updates kosten niets: Bodem+ begroot en financiert deze namens gemeenten en provincies. Wanneer het weer tijd is voor een centrale update bepalen provincies en gemeenten gezamenlijk: het wordt besproken in het interprovinciale Vakberaad Bodemenergie en de Klankbordgroep van de WKOtool. Zo is er in 2014 nog een landelijke update geweest van alle provinciale grondwaterbeschermingsgebieden. Het is de keus van een Provincie zelf om hier al dan niet aan deel te nemen. Als individuele provincies tussentijds een update wensen is hiervoor niet zomaar budget beschikbaar. Daarom is in de Klankbordgroep voorgesteld dat in zo’n geval de desbetreffende gemeente of provincie zélf de update betaalt. Kosten hiervoor bedragen ongeveer € 1.000.

Voor de interferentiegebieden is dit overigens niet van toepassing. Kaarten met interferentiegebieden zijn meteen bij de inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit in 2013 geharmoniseerd . Er bestaan afspraken en een protocol om de informatie via de provinciale geoinfrastructuur te ontsluiten. De kosten hiervoor zijn gering en neemt Bodem+ voor haar rekening.