Zijn bodemenergiesystemen vergunningplichtig?

Vraag

Zijn bodemenergiesystemen vergunningplichtig?

Antwoord

Open systemen zijn vergunningplichtig op grond van de Waterwet. De provincies (Gedeputeerde Staten) zijn bevoegd gezag voor de vergunningverlening en de handhaving van open systemen.

Voor gesloten bodemenergiesystemen (bodemwarmtewisselaar) geldt vanaf 1 juli 2013 het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen waarvoor de gemeente/omgevingsdienst in beginsel bevoegd gezag is. Of er een melding en/of een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is vereist is afhankelijk van:

  • bodemzijdig vermogen van het systeem (kleiner of groter dan 70kW)
  • locatie binnen of buiten een inrichting Wet milieubeheer
  • locatie binnen of buiten een interferentiegebied

Zie hiervoor het stroomschema besluiten over bodemenergiesystemen (pdf, 84 kB).