Hoe verhoudt de OBM zich ten opzichte van de Provinciale milieuverordening (PMV)?

Vraag

Hoe verhoudt de OBM zich ten opzichte van de Provinciale milieuverordening (PMV)?

Antwoord

Provincies kunnen in de PMV, ter bescherming van bepaalde waarden of belangen, gebieden aanwijzen waar bodemenergiesystemen niet zijn toegestaan of alleen met provinciale ontheffing zijn toegestaan.

In het vooroverleg moet duidelijk worden dat het aanvragen van een OBM (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) niet zinvol is voordat duidelijk is of de provincie ontheffing van de PMV gaat verlenen. Zonder deze ontheffing kan de initiatiefnemer namelijk de activiteit niet uitvoeren.
Als de initiatiefnemer toch de OBM-aanvraag indient, is het niet beschikken over de PMV-ontheffing géén weigeringgrond voor de OBM-vergunning. In dat geval dient de gemeente de OBM te verlenen. Hierop is een uitzondering: als de boring onderdeel uitmaakt van een activiteit, waarvoor in de PMV is opgenomen dat deze activiteit onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning, dan is sprake van ‘onlosmakelijkheid'. Als de activiteiten onlosmakelijk zijn, dan moeten deze activiteiten in één keer worden aangevraagd en kan deze omgevingsvergunning dus niet worden verleend als er geen ontheffing van de PMV mogelijk is.