Vinden er ook lozingen plaats bij bodemenergiesystemen en wie is daarvoor bevoegd gezag?

Vraag

Vinden er ook lozingen plaats bij bodemenergiesystemen en wie is daarvoor bevoegd gezag?

Antwoord

Men onderscheid twee soorten lozingen; die bij de aanleg van zowel open als gesloten systemen en periodiek onderhoud bij open systemen. In de handreiking lozingen bij bodemenergiesystemen wordt de voorkeursvolgorde voor lozingsroutes beschreven. Ten aanzien van de lozingen vinden er geen veranderingen ten aanzien van het bevoegd gezag plaats. Voor de lozingsroutes wordt aangesloten bij de al bestaande regelgeving. Voor het installeren van een bodemenergiesysteem en het lozen kunnen aparte watervergunningen worden aangevraagd maar in de ‘Handreiking lozingen bodemenergiesystemen' wordt een voorkeur uitgesproken voor een gecombineerde vergunningaanvraag. Tevens worden provincies opgeroepen om bij het overleg over watervergunning voor installatie ook het lozingenvraagstuk al aan de orde te stellen en de andere overheden (waterschappen, gemeenten) daarbij te betrekken. Meer informatie handreiking Handboek water.