Kunnen er voorschriften aan de vergunning voor open bodemenergiesystemen (warmte koude opslag) worden gesteld?

Vraag

Kunnen er voorschriften aan de vergunning voor open bodemenergiesystemen (warmte koude opslag) worden gesteld?

Antwoord

Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen. Zo kunnen voorschriften worden gesteld aan de te gebruiken materialen, om verontreiniging van het grondwater door het systeem tegen te gaan. Ook kunnen voorschriften worden gesteld aan de ontmanteling van de ondergrondse delen van het systeem indien het gebruik van het systeem wordt beëindigd. Daarnaast kunnen in de Provinciale Milieuverordening (PMV) gebieden worden uitgesloten voor boringen. De milieubeschermingsgebieden voor grondwater omvatten de waterwingebieden, beschermingsgebieden en boringsvrije zones.