Bedrijvenregeling

Het Besluit financiële bepalingen bodemsanering is sinds 1 januari 2006 van kracht. Dit Besluit is gebaseerd op artikel 76j van de Wet bodembescherming en bevat meerdere subsidieregelingen voor de aanpak van ernstige bodemverontreiniging, waaronder de Bedrijvenregeling. Eigenaren en erfpachters van in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen komen in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie is onder voorwaarden mogelijk voor verontreiniging ontstaan vóór 1975. De aanmeldingstermijn voor de Bedrijvenregeling is op 1 januari 2008 verlopen. Het Besluit kent nog andere subsidieregelingen: cofinanciering, bosatex en draagkrachtregeling. Informatie hierover vindt u onderaan deze pagina.

Convenant

Het Besluit is een uitwerking van het Convenant bodemsanering bedrijfsterreinen van 2001. In het convenant zijn afspraken van de ministeries van VROM en Economische Zaken, provincies en gemeenten en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland over de subsidieregeling uitgewerkt.

Wie komen in aanmerking voor de subsidie

Eigenaren of erfpachters van in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen konden zich tot 1 januari 2008 aanmelden voor de Bedrijvenregeling. Aan de hand van de aanvraag wordt bekeken of zij voldoen aan de voorwaarden van de regeling en subsidie krijgen voor het saneren van ernstige bodemverontreiniging. De hoogte van de subsidie kan oplopen tot maximaal 70%.

Bevoegd gezag Wbb

De bevoegdheid tot het nemen van subsidiebeschikkingen voor de Bedrijvenregeling is gedelegeerd aan de bevoegde overheden in het kader van de Wet bodembescherming. Een aanvraag voor subsidie kan bij deze bevoegde gezagen worden ingediend. Zie de contactgegevens van deze bevoegde gezagen (doc, 69 kB). Het is ook mogelijk de subsidieaanvraag via Bodembeheer Nederland te laten verlopen.

Bodem+

Bodem+ adviseert bevoegde overheden Wbb bij het beoordelen van aanvragen voor subsidie en bij het opstellen van conceptbeschikkingen. Ter ondersteuning heeft Bodem+ een handleiding ontwikkeld met daarin een checklist en een concept-subsidiebeschikking. Verder toetst Bodem+ steekproefsgewijs de concept-subsidiebeschikkingen die de bevoegde overheden Wbb opstellen.
De handleiding en de concept beschikking zijn bedoeld als hulpmiddelen, en hebben geen wettelijke status.

In januari 2009 zijn de handreiking en de concept-beschikking aangepast naar aanleiding van commentaar van enkele Bevoegde gezagen Wbb en het Interprovinciaal-BSB-overleg van 1 juli 2008.

Meer informatie

Downloads