Bosatex

Bodemsanering textielreinigingsbranche

Op 30 november 2009 heeft het Ministerie van VROM haar handtekening geplaatst onder de subsidiebeschikking voor de Stichting Bosatex. Hiermee is een definitief akkoord gegeven op de start van de Bosatex-regeling, waarmee € 27,5 miljoen voor een periode van zes jaar is gemoeid. De bodemsaneringactie voor textielreinigingsbedrijven zal per direct van start gaan. Er zijn bij Bosatex inmiddels ruim 280 locaties voor sanering aangemeld.

Bosatex

De Bosatex-regeling betreft een collectieve aanpak van bodemsanering in de textielreinigingsbranche. Ondernemers dragen hun probleem van een verontreinigde bodem over aan de Stichting Bosatex die vervolgens voor een professionele en efficiënte aanpak van de sanering zorgdraagt. Dit gebeurt in nauw overleg met de Bevoegde Overheden en andere zakelijke partijen. Al in 2005 werd een convenant bodemsanering textielreiniging door toenmalig staatssecretaris van Geel (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (Netex) ondertekend. Dit heeft eind 2008 geleid tot de oprichting van de Stichting Bosatex. De collectieve aanpak moet het mogelijk maken om expertise te bundelen en kosten voor deelnemers zo laag mogelijk te houden. Door de afspraken met de overheid weet men vooraf wat de maximale kosten van de bodemsanering zijn, ongeacht eventueel extra werk en nazorg.

Bosatex treedt op in de plaats van de ondernemers die voor aanspraken van derden vergaand worden gevrijwaard. Tevens draagt Bosatex zorg voor alle acties, overleg, afspraken en maatregelen om ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen in textielverzorging te (laten) saneren. Hiertoe wordt samengewerkt met de Bevoegde Gezagen en met het Bodemcentrum, de partij die de praktische uitvoering van de sanering op zich zal nemen. Kortom, de stichting neemt vergaand de zorgen en plichten van de deelnemer in dit kader over. Bekijk voor meer informatie de website van de bosatex.

Kosten

Het ministerie van VROM en Bosatex willen bereiken dat verontreinigde bedrijventerreinen op afzienbare termijn worden gesaneerd. Met de bodemsanering zijn vaak hoge kosten gemoeid die door de meeste textielreinigers niet kunnen worden opgebracht. Deze verontreinigingen worden daarom collectief door de Stichting bosatex aangepakt.

Evaluatie

Op dit moment zijn 10 pilotprojecten in uitvoering, om zo de gehele procedure te kunnen evalueren en eventueel aan te passen. Het streven is om per jaar minimaal 30 locaties aan te pakken, zodat over circa 9 jaar alle aangemelde textielreinigingsbedrijven zullen zijn gesaneerd.