Instrumenten gebiedsgericht grondwaterbeheer

Voor gebiedsgericht grondwaterbeheer zijn de volgende instrumenten ontwikkeld.

Handreiking gebiedsgericht grondwaterbeheer

Het doel van de handreiking is om de ervaringen met de gebiedsgerichte aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen onder de aandacht te brengen van alle decentrale overheden. De handreiking biedt handvatten voor de omslag van sectoraal (milieu, water, ruimte, energie) naar integraal werken.

Webtool 'Kansrijke gebieden gebiedsgericht grondwaterbeheer'

Een handige hulpmiddel bij het verkennen van kansrijke gebieden voor gebiedsgericht grondwaterbeheer, is de Webtool 'Kansrijke gebieden gebiedsgericht grondwaterbeheer'. Deze tool geeft potentiële gebiedsbeheerders inzicht in de kansen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. De webtool is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden om in gesprek te komen met belanghebbenden en gezamenlijk de mogelijkheden voor gebiedsgericht grondwaterbeheer te verkennen. De webtool is vanaf nu te raadplegen. Het betreft een versie die verder ontwikkeld wordt naar aanleiding van de signalen die we ontvangen tijdens de regiodagen.
Op de website van de webtool 'Kansrijke gebieden gebiedsgericht grondwaterbeheer' vindt u meer informatie over de achtergronden en de werking van de tool. Zie ook de Presentaties regiodagen Gebiedsgericht grondwaterbeheer: nu kan het, daar kan het, zo kan het!.

Push- en pullfactoren

Het realiseren van een gebiedsgerichte aanpak is gekoppeld aan factoren waardoor er druk bestaat (push) om tot gebiedsgericht grondwaterbeheer te komen, zoals grootschalige grondwaterverontreinigingen. Maar zonder de aanwezigheid van aantrekkelijke zaken met een ruimtelijke component als winning van drinkwater of warmte koude opslag (pull) blijkt gebiedsgericht grondwaterbeheer vaak niet van de grond te komen. Voor 14 situaties zijn de push- en pull factoren, actoren en voorbeeldprojecten beschreven in factsheets.

Rekenmodel Nazorg en Beheer (RNB)

Deze applicatie werd oorspronkelijk ontwikkeld door een consortium van organisaties in een SKB-project als rekenmodel voor de nazorg van bodemsaneringslocaties en stortplaatsen (ReNaBo). Een voorbeeldraming voor gebiedsgerichte aanpak is ontwikkeld binnen Interreg IVB NWE project CityChlor. Het model verschaft een standaard ter ondersteuning voor een objectieve afweging van beheervarianten of nazorg. Het model assisteert de financiële afweging bij besluiten rondom individuele en gebiedsgerichte beheerlocaties zowel in planfase als bij overdracht naar beheerfase. RNB is geen beslismodel, het model dient ter ondersteuning om meerjarig beheer en nazorg te kapitaliseren. Daarmee worden kosten inzichtelijk gemaakt.

Organisatie en financiering gebiedsgericht grondwaterbeheer

Dit product is een vervolg op de rapportage die is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek van de LBOW-commissie grondwater. De commissie heeft zich in het rapport vooral gericht op gebieden waar grondwaterbeheer een complexe bestuurlijke opgave vormt. De commissie doet onder ander de aanbeveling om gebruik te maken van bestuurlijke arrangementen zoals dat ook binnen andere beleidsterreinen gebeurt. Een praktische handreiking om te komen tot een bestuurlijk arrangement ontbreekt nog. De leidraad moet partijen op weg helpen wanneer zij te maken krijgen met complexe bestuurlijke opgaven waarvoor een arrangement een oplossing kan bieden.

Brochure De Europese Kaderrichtlijn Water en het landelijke bodemsaneringsbeleid

Sinds 21 juni 2012 is de brochure 'De Europese Kaderrichtlijn Water en het landelijke bodemsaneringsbeleid' beschikbaar. De brochure geeft uitleg over het nationale waterbeleid en bodemsaneringsbeleid aan de ene kant, en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR) aan de andere kant. De raakvlakken worden benoemd. Daarmee vormt de tekst een brug tussen wet- en regelgeving op gebied van (grond-)water en bodem, zowel landelijk als regionaal. De brochure is ontwikkeld in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, onderdeel Gebiedsgericht grondwaterbeheer.

De brochure is voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met bodem of grondwater in Nederland. Zowel overheden als bedrijfsleven kunnen hiermee een beter beeld vormen van de samenhang tussen Europees en nationaal beleid. U kunt de brochure gebruiken om te bepalen op welke manier u te maken heeft met de KRW vanuit het bodembeheer en de aanpak van (grondwater-)verontreinigingen.

De KRW biedt een raamwerk waarbinnen lidstaten rekening houdend met de specifieke situatie aan de doelstellingen van de richtlijn kunnen voldoen. Lidstaten hebben dus een zekere vrijheid voor eigen invullingvan de te nemen maatregelen. Op gebied van historische grondwaterverontreiniging was onduidelijk welke eisen de KRW en GWR stellen en welke uitzonderingen er zijn. In deze brochure wordt ingegaan op de relatie tussen de KRW en het Nederlandse bodemsaneringsbeleid. Daarmee is de brochure een interpretatie -vanuit een deskundige achtergrond - waarbij uitleg wordt gegeven van wet- en regelgeving, maar vervangt deze uiteraard niet.

Inspiratiedag afkoop en contractering Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Op 1 maart 2012 werd de inspiratiedag Afkoop en Contractering Gebiedsgericht grondwaterbeheer georganiseerd. Onder begeleiding van Arne Alphenaar (TTE) en Reinder Slager (3 dimensies) wisselden circa 45 deelnemers ervaringen uit op het gebied van afkoop en contracteren. De deelnemers wisselden van gedachten over de vragen waarom voor afkoop wordt gekozen, wat men afkoopt, hoe de afkoop tot stand komt en wat men nodig heeft om afkoop mogelijk te maken.

Juridische aspecten gebiedsgericht grondwaterbeheer

Dit handvat is erop gericht om op een overzichtelijke wijze de in de Wet bodembescherming opgenomen regeling van de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen uiteen te zetten. Het handvat gaat in op de belangrijkste facetten van de gebiedsgerichte aanpak: de inhoud, de relevantie, de voordelen, de verschillen met de gevals- en clustergerichte aanpak, de procedure om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen etc.

Praktijkwijzer Verdienmodellen gebiedsgericht bodembeheer

In deze praktijkwijzer laten we zien dat er verdienmodellen zijn om tot een duurzame financiering van GGB te komen. Van simpele verdienmodellen tot meer complexere vormen, om maatschappelijke baten te realiseren bij verschillende private partijen. Meerdere gemeenten en provincies hebben laten zien dat duurzame financiering haalbaar is en kan bijdragen aan de maatschappelijke ambities van gemeenten en provincies op het gebied van grondwaterbeheer.

Van hen valt te leren, maar ook kunnen gemeenten die al stappen hebben gezet in deze praktijkwijzer inspiratie opdoen uit andere sectoren (groenbeheer, lokale energiefondsen, en gebiedsbeheer).

Doelgroepenanalyse Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Het doel van het maken van deze doelgroepanalyse is om een beter beeld te krijgen van de betrokken partijen bij gebiedsgericht grondwaterbeheer vanaf het initiatief tot en met het willen instellen van het daadwerkelijke beheer zodat je vraag en aanbod van activiteiten beter op elkaar kunt laten aan sluiten. De analyse wordt uitgevoerd vanuit het perspectief van de initiatiefnemer gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Bijlage(n)