Handreiking gebiedsgericht grondwaterbeheer, versie 01-10-2010

Toelichting

In oktober 2010 publiceerde het Uitvoeringsprogramma Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties de handreiking Gebiedsgericht Grondwaterbeheer. Deze handreiking is nu ook formeel akkoord verklaard door de convenantspartijen.

Het doel van de handreiking is enerzijds om de ervaringen met de gebiedsgerichte aanpak van grootschalige grondwaterverontreinigingen onder de aandacht te brengen. Anderzijds biedt de handreiking handvatten voor de omslag van sectoraal (milieu, water, ruimte, energie) naar integraal werken. Dit is essentieel is bij het toepassen van gebiedsgericht bodembeheer.

Combineren

Via een integrale gebiedsbenadering is het mogelijk diverse activiteiten binnen een gebied te combineren. Een voorbeeld hiervan is het combineren van opslag van warmte en koude (duurzame energie) met de uitvoering van een grondwatersanering. Het combineren van activiteiten leidt tot kosteneffectiviteit. Daarnaast kan met gebiedsgericht beheer intensiever gebruik worden gemaakt van de ondergrond.

Status handreiking

De handreiking is opgesteld in oktober 2010, voor en door decentrale overheden. Een aantal overheden heeft al ervaring met deze gebiedsgerichte aanpak en die vormt dan ook de grondslag voor dit document. De handreiking is een hulpmiddel om met gebiedsgericht bodembeheer aan de slag te gaan. Het document heeft geen juridische status. In de loop van de tijd kan de handreiking worden aangevuld. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van praktijkervaringen of vanwege beleidsontwikkelingen.