Brochure KRW

De brochure geeft uitleg over het nationale waterbeleid en bodemsaneringsbeleid aan de ene kant, en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR) aan de andere kant. De raakvlakken worden benoemd. Daarmee vormt de tekst een brug tussen wet- en regelgeving op gebied van (grond-)water en bodem, zowel landelijk als regionaal. De brochure is ontwikkeld in opdracht van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant, onderdeel Gebiedsgericht grondwaterbeheer.

De brochure is voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met bodem of grondwater in Nederland. Zowel overheden als bedrijfsleven kunnen hiermee een beter beeld vormen van de samenhang tussen Europees en nationaal beleid. U kunt de brochure gebruiken om te bepalen op welke manier u te maken heeft met de KRW vanuit het bodembeheer en de aanpak van (grondwater-)verontreinigingen.

De KRW biedt een raamwerk waarbinnen lidstaten rekening houdend met de specifieke situatie aan de doelstellingen van de richtlijn kunnen voldoen. Lidstaten hebben dus een zekere vrijheid voor eigen invulling van de te nemen maatregelen. Op gebied van historische grondwaterverontreiniging was onduidelijk welke eisen de KRW en GWR stellen en welke uitzonderingen er zijn. In deze brochure wordt ingegaan op de relatie tussen de KRW en het Nederlandse bodemsaneringsbeleid. Daarmee is de brochure een interpretatie - vanuit een deskundige achtergrond - waarbij uitleg wordt gegeven van wet- en regelgeving, maar vervangt deze uiteraard niet.