Verslag inspiratiesessie afkoop en contractering GGB 1

Op 1 maart 2012 werd de inspiratiedag Afkoop en Contractering Gebiedsgericht grondwaterbeheer georganiseerd. Onder begeleiding van Arne Alphenaar (TTE) en Reinder Slager (3 dimensies) wisselden circa 45 deelnemers ervaringen uit op het gebied van afkoop en contracteren. De deelnemers wisselden van gedachten over de vragen waarom voor afkoop wordt gekozen, wat men afkoopt, hoe de afkoop tot stand komt en wat men nodig heeft om afkoop mogelijk te maken.

‘Maatwerk’ was een term die gedurende de dag meerdere keren terugkwam. Toch zijn uit de voorbeelden van de deelnemers twee universele varianten in de aanpak te herkennen. Bij de ene variant wordt financiering gehaald uit een bijdrage door de gebruiker van het grondwater. Bij de andere variant koopt een eigenaar/veroorzaker de publiek– en/of privaatrechtelijke verplichtingen ten aanzien van een verontreiniging af. Welke variant de voorkeur heeft, is afhankelijk van de aanleiding voor afkoop binnen het gebied en de strategie die wordt gekozen. Het is van belang deze vooraf helder en duidelijk vast te stellen.

Gevoel voor bedrijfsprocessen!
Een aspect dat vaak wordt onderschat, is het (v)erkennen van de belangen van bedrijven in het gebied. Door meer inzicht in hun bedrijfsprocessen te verkrijgen en vertrouwen te creëren in de oplossingen die door bedrijven worden geboden, is veel potentieel te halen.

Enkele kernbegrippen die als afronding door de deelnemers werden benoemd zijn: lef en creativiteit. Er staat overheden niets in de weg om naar private partijen iets te regelen voor het overnemen van Wbb-verplichtingen mits er een goede afkoopovereenkomst wordt gesloten. Dat moet je dus gewoon doen en geen regelgeving daaromtrent afwachten

De inspiratiedag is een initiatief van het Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant.